Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 14 d’octubre de 2013, per la qual s’autoritza el canvi de configuració al centre privat concertat La Salle, de Palma amb dues unitats del CFGM de Tècnic de Conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural i dues unitats del CFGS de Tècnic superior d’Animació d’activitats físiques i esportives.

Secció:III. Altres disposicions i actes administratius
Emissor:CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO
  1. La resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 30 de novembre de 2012, (BOIB del 11 de desembre) i la correcció d’errades advertides a la mateixa resolució (BOIB del 12 de gener de 2013) autoritzà el canvi de configuració al centre privat concertat la Salle Palma (codi de centre:07004333) amb la següent configuració:Educació Infantil: 12 unitats i 300 PE, Educació Primària: 25 unitats i 750 PE, Educació Secundària obligatòria: 20 unitats i 600 PE, Batxillerat: 10 unitats i 350 PE de la modalitat d’Humanitats i ciències socials i Ciències i tecnologia. Cicles Formatius de Grau Mitjà: Atenció a persones en situació de dependència: 2 unitats i 60 PE, Farmàcia: 2 unitats i 60 PE, Cures auxiliars d’infermeria: 2 unitats i 60 PE, Cicles Formatius de Grau Superior: Laboratori de diagnòstic clínic: 2 unitats i 60 PE, Educació infantil: 2 unitats i 60 PE.

  2. En data 27 de desembre de 2011 (NRE 81535/2011, de 28 de desembre), la Sra. Joana Maria Cunill, com a directora general del CC La Salle Palma, sol·licità la implantació de 2 unitats del CFGM de Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural (60 PE), i 2 unitats del CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (60 PE).

  3. En data 09 de març de 2012 (NRS 11951/2012, de 14 de març), el Servei de Projectes, Obres i Supervisió emeté un informe tècnic favorable del projecte presentat.

  4. En data 21 de març de 2012,(NRS 256/2012, de 23 de març) el Cap del Departament de Planificació comunicà a la representant de la titularitat del centre docent l’informe favorable del projecte presentat.

  5. En data 01 de juny de 2012 (NRS 12241/2012, de 18 de juny), el Servei de Projectes, Obres i Supervisió, emeté informe tècnic favorable de la visita d’inspecció realitzada al centre, amb data 31 de maig de 2012, per tal de comprovar que les instal·lacions s’adapten als plànols informats.

  6. Amb data 05 de juliol de 2012, l’equip directiu del CC La Salle Palma comunicà a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives la decisió d’aplaçar la visita d’inspecció dels equipaments dels cicles formatius que realitza la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional i va informar que sol·licitaran una nova visita d’inspecció durant el curs 2012-13, quan tinguin l’equipament complet per impartir aquets cicles formatius

  7. En data 7 de febrer de 2013, la directora general del CC La Salle sol·licita la visita dels tècnics de Formació Professional per comprovar que els equipaments són suficients i els que marquen...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA