Decret 57/2013, de 20 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2014, a l’efecte del còmput de terminis administratius

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:CONSELL DE GOVERN
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix en l’article 48.7 que les administracions de les comunitats autònomes, amb subjecció al calendari laboral oficial, han de fixar, en el seu àmbit respectiu, el calendari de dies inhàbils a l’efecte del còmput de terminis, que ha de comprendre els dies inhàbils de les entitats que integren l’Administració local en l’àmbit territorial corresponent.

El Reial decret 98/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de treball —execució de la legislació laboral—, i el Decret 31/1996, de 7 de març, d’assumpció i distribució d’aquests serveis i funcions, atribueixen a la Comunitat Autònoma la competència en matèria de determinació del calendari laboral oficial en el seu àmbit territorial.

De conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en relació amb el Reial decret 2001/1983, de 23 de juliol, modificat pel Reial decret 1346/1989, de 3 de novembre, el Consell de Govern aprovà, en la sessió d’11 d’octubre de 2013, el calendari de festes per a l’any 2014 en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 140, de 12 d’octubre).

Per tot això, a proposta del vicepresident i conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 20 de desembre de 2013,

DECRET

Article únic

Es fixa el calendari de dies inhàbils a l’efecte de còmputs de terminis administratius que regirà durant tot l’any 2014 a la comunitat autònoma de les Illes Balears en els termes següents:

  1. Seran dies inhàbils en tot l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més dels diumenges, les festes laborals d’àmbit nacional i d’aquesta comunitat autònoma que s’indiquen a continuació:

    1 de gener
    ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA