Llei de Creació de l'Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes de Catalunya (Llei 20/1987, de 12 de novembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

D'ençà que la recuperació de les institucions d'autogovern, amb el restabliment de la democràcia, ha permès reprendre amb normalitat la vida cívica i cultural a Catalunya, les lletres catalanes han retrobat una major presència social, com n'és prova l'augment de les publicacions i dels tiratges, la diversificació dels gèneres i l'especialització de la crítica i dels estudis literaris.

Amb tot, la creació literària en català no ha pogut encara consolidar la posició i el reconeixement social que li corresponen dins el seu àmbit lingüístic, ni ha pogut assolir els graus desitjables de coneixement i de difusió internacionals.

Cal, per tant, crear les condicions propícies perquè els escriptors catalans emprin en l'elaboració de llurs obres la llengua pròpia de Catalunya i que això no comporti un límit a la creativitat pròpia, i, alhora, cal impulsar-ne l'expandiment en el triple vessant de l'ajuda a la creació, l'expansió en l'àmbit lingüístic propi i la difusió a altres àmbits lingüístics.

Això, tot recuperant la tradició d'un antecedent històric com fou l'entitat creada amb el mateix nom l'any 1937 en circumstàncies d'emergència i que era dirigida per alguns dels homes de lletres més il·lustres de Catalunya.

ARTICLE 1

Es crea la Institució de les Lletres Catalanes com a entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al Departament de Cultura, la qual gaudeix de personalitat jurídica i de patrimoni propi i de plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb aquesta Llei i amb la legislació general sobre entitats autònomes que li és aplicable.

ARTICLE 2

-1 La Institució de les Lletres Catalanes té com a objectius promoure la creació literària en llengua catalana i donar-la a conèixer i difondre-la a dins i fora de Catalunya, i promoure el llibre i la lectura.

-2 Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per "lletres catalanes" el conjunt de la producció literària en llengua catalana en qualsevol dels gèneres i difosa per qualsevol mitjà.

ARTICLE 3

Són funcions de la Institució de les Lletres Catalanes:

 1. Promoure la creació i els estudis literaris en català mitjançant beques, borses, encàrrecs i altres ajuts i prestar una atenció específica a la incorporació i la difusió d'autors nous.

 2. Promoure el coneixement i la difusió de la literatura catalana a l'interior del seu àmbit lingüístic, fomentant la lectura d'obres literàries en tots els sectors i estaments de la societat i per tots els mitjans de difusió possibles, i el coneixement de la producció literària i dels autors amb els mitjans de comunicació artística moderns.

 3. Promoure el coneixement i la difusió de la literatura catalana en altres àrees lingüístiques de dins i fora de l'estat, mitjançant l'elaboració d'antologies i recensions descriptives, la subvenció de traduccions de qualitat d'obres catalanes, l'edició de publicacions plurilingües i la relació amb les universitats, les biblioteques, els editors, la crítica i els centres de difusió literària d'arreu del món.

 4. Fomentar la relació dels escriptors en llengua catalana amb els escriptors en altres llengües.

 5. Promoure entre els escriptors la realització d'activitats encaminades a facilitar l'adaptació de les seves capacitats als nous mitjans de comunicació, com ara el guionatge de cine i vídeo, l'escriptura per a ràdio i televisió i el còmic.

 6. Impulsar qualssevol altres iniciatives tendents a l'acompliment dels objectius per als quals ha estat creada.

ARTICLE 4

La Institució de les Lletres Catalanes és regida pels òrgans següents:

 1. La junta de govern.

 2. El director.

 3. El consell assessor.

ARTICLE 5

-1 La junta de govern és formada pel president, pels dos vice-presidents, pels vocals i pel secretari.

-2 El president és el Conseller de Cultura i els vice-presidents són el Director General del Patrimoni Escrit i Documental i un escriptor escollit pel consell assessor d'entre els seus membres, que també pot ésser anomenat degà, els quals auxilien el president en les seves funcions i el substitueixen en cas d'absència. El secretari, que assisteix a les reunions de la junta amb veu però sense vot, és un funcionari del Departament de Cultura designat pel Secretari General del Departament.

-3 Els vocals de la Junta de Govern són els següents:

 1. Quatre representants del Departament de Cultura, nomenats pel conseller o consellera de Cultura.

 2. L'interventor o interventora delegat, designat pel Departament d'Economia i Finances i nomenat pel conseller o consellera de Cultura.

 3. El director o directora.

 4. Set representants del Consell Assessor, nomenats d'entre els seus membres.

-4 A les reunions de la junta de govern poden assistir experts en les matèries concretes de què tractin per tal de prestar el seu assessorament tècnic.

ARTICLE 6

Són funcions de la junta de govern:

 1. Aprovar les normes de règim interior que han de regular el funcionament de la Institució.

 2. Aprovar anualment el pla general d'actuació de la Institució, un cop escoltat el consell assessor.

 3. Aprovar anualment la memòria sobre la gestió i l'explotació i el projecte de pressupost.

 4. Exercir l'alta direcció de la Institució.

 5. Exercir l'Administració dels béns i els fons que la Institució té adscrits.

 6. Proposar les plantilles i les necessitats de personal.

 7. Projectar i supervisar les activitats de la Institució.

 8. Col·laborar amb el director en l'exercici de les seves funcions.

ARTICLE 7

-1 Són funcions del President:

 1. Representar la Institució.

 2. Convocar, presidir i moderar les reunions de la junta de govern i del consell assessor i dirimir, amb el seu vot de qualitat, els empats que es produeixin en les votacions. El president pot, si ho creu convenient, convocar sessions conjuntes de la junta de govern i el consell assessor.

 3. Autoritzar amb la seva firma les actes de les sessions.

 4. Qualsevol altra funció que li pot ésser atribuïda per reglament.

-2 El president pot delegar les seves funcions en qualsevol dels vice-presidents.

ARTICLE 8

Són funcions del secretari:

 1. Aixecar acta de les sessions de la junta i del consell.

 2. Estendre certificacions dels acords de la junta i del consell.

 3. Autoritzar amb la seva firma les actes i les certificacions dels acords.

ARTICLE 9

-1 El consell assessor té els mateixos president, vice-president i secretari que la junta de govern i és integrat, a més, pels membres següents:

 1. Quatre representants de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

 2. Dos representants del Centre Català del PEN Club.

 3. Un representant de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

 4. Un representant de l'Associació Col·legial d'Escriptors, Secció Autònoma de Catalunya.

 5. Dos representants de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana.

 6. Un representant del Gremi d'Editors.

 7. Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans.

 8. Un representant de l'Associació Professional de Traductors, Intèrprets i Correctors en Llengua Catalana.

 9. Un representant de l'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana.

 10. Un representant del Consell Català del Llibre per a Infants.

 11. Els tres escriptors més recentment guardonats amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

 12. Tres representants dels mitjans àudio-visuals (cinema, ràdio, televisió, premsa, teatre, etc.) designats pel Conseller de Cultura a proposta del consell assessor.

-2 Els membres del consell assessor cessen en llur mandat i són substituïts quan així ho decideix l'entitat que cadascun d'ells representa. Pel que fa als guardonats amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, cada nou guardonat substitueix automàticament el més antic.

ARTICLE 10

El consell assessor és l'òrgan consultiu de la Institució i té les funcions següents:

 1. Emetre la seva opinió sobre totes les qüestions que li són sotmeses pel president, pels vice-presidents o per la junta de govern. El consell assessor ha d'ésser escoltat preceptivament abans de l'aprovació del pla anual d'activitats de la Institució i abans del nomenament del director.

 2. Prestar el seu assessorament en la concessió que fa la Institució dels diferents ajuts. Amb aquest fi, el consell assessor ha d'estar representat en tots els tribunals o jurats que participen en l'adjudicació dels concursos convocats per la Institució per a la concessió de beques, borses i altres ajuts.

 3. Proposar les accions que consideri convenients per a complir millor els objectius de la Institució.

ARTICLE 11

-1 El director o la directora de la Institució és nomenat pel conseller o la consellera de Cultura, un cop escoltat el Consell assessor.

-2 El director té les funcions següents:

 1. Exercir la direcció administrativa de la Institució.

 2. Executar els acords de la junta de govern.

 3. Gestionar, en nom de la Institució, els contractes derivats de les seves activitats, dins les limitacions establertes en les disposicions vigents.

 4. Exercir la direcció del personal.

 5. Preparar el pla d'activitats, la memòria anual sobre gestió i explotació i l'avantprojecte de pressupost.

 6. Assumir l'ordenació de despeses i pagaments.

ARTICLE 12

-1 Constitueixen els recursos de la Institució:

 1. Les assignacions corresponents a aquesta entitat autònoma consignades en les lleis de pressupostos de la Generalitat.

 2. Els ingressos derivats de la gestió i l'explotació dels seus béns i serveis.

 3. Els fruits, les rendes o els interessos dels seus béns patrimonials.

 4. Les subvencions o les aportacions voluntàries d'entitats i particulars.

 5. Qualsevol altre recurs que li pot ésser atribuït.

-2 El pressupost de la Institució és anual i s'ha de subjectar a la legislació sobre els pressupostos de les entitats autònomes.

-3 La Institució gaudeix de les exempcions i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

ARTICLE 13

-1 Contra els actes administratius de la Institució de les Lletres Catalanes són procedents els recursos establerts per les normes sobre procediment administratiu vigents, amb les peculiaritats següents:

 1. Tots els actes administratius de la Institució poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el Conseller de Cultura.

 2. El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar sempre davant el Consell Executiu de la Generalitat.

-2 La interposició de recurs contenciós administratiu és procedent segons el que estableix la llei d'aquesta jurisdicció.

-3 L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per les normes d'aplicació general i la reclamació prèvia s'ha d'adreçar sempre a la junta de govern.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

L'aplicació d'aquesta Llei s'iniciarà en l'exercici pressupostari de 1988. S'autoritza el Departament d'Economia i Finances a dotar pressupostàriament la Institució de les Lletres Catalanes amb els crèdits que contingui el pressupost del Departament de Cultura per a l'any 1988. Els ingressos que s'obtinguin de l'explotació d'activitats ampliaran per un import igual els crèdits que s'afectin.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El Consell Executiu ha de dictar les disposicions necessàries per a desplegar i executar aquesta Llei. En especial, en el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Consell Executiu ha de reestructurar la Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental, adaptant-la d'acord amb les funcions que són assumides per la Institució de les lletres Catalanes.