Acord d’aprovació d’una ordenança reguladora dels preus publics dels serveis complementaris del Consorci TIC Mallorca

Secció:Segona. Altres anuncis oficials
Rang de Llei:Acord
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Junta General, en sessió de dia 9 de març de 2020, ha adoptat el següent Acord:

“Antecedents

- Entre les funcions que desenvolupa el Consorci TIC Mallorca, segons l'article 4 dels seus estatuts vigents (BOIB núm. 94 de 31/07/2018), hi ha la de facilitar, com a ens supramunicipal, la prestació de serveis informàtics i telemàtics que els ens consorciats per ells sols no poden o els seria molt costos prestar.

- Atesa la necessitat d'aprovar una ordenança de preus pels serveis complementaris del Consorci TIC Mallorca per poder finançar les despeses derivades de la prestació dels mateixos.

- Atesa la memòria justificativa del Gerent del Consorci TIC Mallorca amb data de 19 d'agost de 2019 sobre la proposta d'aprovació d'una ordenança reguladora de preus públics pels serveis complementaris que presta el Consorci TIC Mallorca.

- Ates l'article 28 dels Estatuts vigents del Consorci TIC Mallorca (BOIB núm. 94 de 31 de juliol de 2018) que estableix el regim de les aportacions econòmiques dels ens consorciats.

- Ates l'informe econòmic del gerent del Consorci TIC Mallorca amb data de 19 d'agost de 2019 per a l'establiment de preus públics als serveis complementaris del Consorci TIC Mallorca.

Fonaments

  1. L'article 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 102.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de regim local de les Illes Balears, regulen el procediment d'acord amb el qual els ens locals poden imposar i ordenar els seus tributs.

  2. D'acord amb l'article 28.2 dels estatuts del Consorci TIC Mallorca (BOIB núm. 94 de 31 de juliol de 2018) correspon a la Junta General l'establiment, fixació i gestió dels preus públics d'aquells serveis públics que presti el Consorci , d'acord amb la proposta i estudi econòmic realitzats.

Proposta d'acord

Per això, propos a la Junta General, que adopti l'acord següent:

Primer.- Acordar la imposició dels corresponents tributs i preus públics.

Segon.- Aprovar provisionalment el text de l'Ordenança que s'adjunta.

Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació publica mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el tauler d'edictes del Consorci TIC Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA