Acord de Consell Executiu de modificació del punt tercer de l'acord de Consell Executiu de dia 10 de desembre de 2014 relatiu a la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a programes de caires sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015

Secció:III. Altres disposicions i actes administratius
Emissor:DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS
Rang de Llei:Acord
 
EXTRACTO GRATUITO

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, dia 4 de febrer de 2015, va adoptar el següent acord

»Antecedents

»1. Dia 23 d’octubre de 2014, el secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports amb el vistiplau del secretari tècnic d’Hisenda i Funció Pública va emetre informe sobre la necessitat de disposar de crèdit en la partida 202320048900 amb l’objecte de poder iniciar l’expedient relatiu a la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a programes de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2015, per import de 765.000,00 euros.

»2. Dia 27 d’octubre de 2014, la tag de Promoció Sociocultural va sol·licitar l’emissió d’informe de despesa anticipada, d’acord amb la base 31.8 de les bases d’execució del pressupost de 2014, per import de 765.000,00 euros.

»3. Dia 5 de novembre de 2014, el secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre informe justificatiu de la convocatòria i estableix, en el paràgraf vuitè, que l’import màxim a destinar a la convocatòria és de 765.000,00 euros.

»4. El Consell Executiu del Consell de Mallorca dia 10 de desembre de 2014 va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a programes de caire sociocultural dirigits a les persones majors any 2015 les quals es van publicar en el BOIB núm. 7 de dia 13 de gener de 2015, i va autoritzar la despesa que la convocatòria comporta per import de 725.000,00 euros.

»En la base quarta de les bases reguladores s’estableix que l’import màxim de la convocatòria és de 765.000,00 euros.

»5. Dia 14 de gener de 2015, el secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, informe sobre la conveniència de modificació del punt tercer de l’acord de Consell Executiu de dia 10 de desembre de 2014 relatiu a la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a programes de caire sociocultural dirigits a les persones majors any 2015.

»6. Dia 15 de gener de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, va emetre informe jurídic.

»7. Dia 27 de gener de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca, va emetre informe de fiscalització prèvia de l’expedient.

»Fonaments de dret

»1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú determina que les Administracions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA