2/2018 FORU LEGEA, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK.

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako:

KONTRATU PUBLIKOEI BURUZKO FORU LEGEA.

Aurkibidea

ATARIKO TITULUA.

 1. artikulua. Foru legearen xedea.

 2. artikulua. Kontratazio publikoaren printzipioak.

 3. artikulua. Aplikazio esparru objektiboa.

 4. artikulua. Aplikazio esparru subjektiboa.

 5. artikulua. Beste entitate batzuek egindako kontratuetara zabaltzea.

 6. artikulua. Kapital mistoko sozietateekiko kontratuak.

 7. artikulua. Lege honetatik kanpo dauden negozio juridikoak.

 8. artikulua. Ente instrumentalei egiten zaizkien enkarguak.

  1. TITULUA.–Xedapen orokorrak.

  2. KAPITULUA.–Adjudikazio botereak.

 9. artikulua. Adjudikazio botereak.

 10. artikulua. Erosketa-zentralak.

 11. artikulua. Baterako kontratazioa.

  1. KAPITULUA.–Kontratistak.

  Lehenengo atala.–Gaitasuna eta kaudimena.

 12. artikulua. Kontratistak.

 13. artikulua. Lizitazioa baterako parte-hartzearekin.

 14. artikulua. Lizitatzailearen jardute-gaitasuna frogatzea.

 15. artikulua. Europar Batasunetik kanpoko enpresak eta elkarrekikotasun printzipioa.

 16. artikulua. Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko eta finantzarioa.

 17. artikulua. Lizitatzailearen kaudimen tekniko edo profesionala.

 18. artikulua. Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko eta teknikoa beste enpresa batzuen erreferentziaren bidez baloratzea.

 19. artikulua. Bateragarritasun-baldintza bereziak.

 20. artikulua. Lotutako enpresak.

 21. artikulua. Kalitatea bermatzeko ziurtagiriak.

  Bigarren atala.–Lizitatzailea baztertzeko arrazoiak.

 22. artikulua. Kontratatzeko debekuak.

 23. artikulua. Kontratatzeko debekua dagoela xedatzea.

 24. artikulua. Debekuak deklaratzearen eskumena eta horretarako prozedura.

 25. artikulua. Kontratatzeko debekuaren ondorioak hedatzea eta Lizitatzaileen Borondatezko Erregistroan izena ematea.

 26. artikulua. Toki Administrazioko bateraezintasunen berezitasunak.

  1. KAPITULUA.–Kontratuen tipologia eta araubide juridikoa.

 27. artikulua. Kontratuen kalifikazioa.

  Lehenengo atala.–Foru lege honen mendean dauden kontratuen definizioa.

 28. artikulua. Obra kontratuaren definizioa.

 29. artikulua. Hornidura-kontratuaren definizioa.

 30. artikulua. Zerbitzu-kontratuaren definizioa.

 31. artikulua. Herri-lanen emakidarako kontratuaren definizioa.

 32. artikulua. Zerbitzu-emakidarako kontratuaren definizioa.

 33. artikulua. Kontratu mistoak.

  Bigarren atala.–Kontratu publikoen araubide juridikoa.

 34. artikulua. Kontratuen araubide juridikoa.

 35. artikulua. Jurisdikzio eskuduna.

  Hirugarren atala.–Araubide bereziko kontratuak.

 36. artikulua. Arrazoi sozialengatik erreserbatutako kontratuak.

 37. artikulua. Kontratuetarako arau bereziak osasun, gizarte, kultura eta hezkuntza arloetan.

 38. artikulua. Osasungintzaren, gizartearen, kulturaren eta hezkuntzaren arloetan erreserbaturiko kontratuak.

  1. KAPITULUA.–Kontratu publikoen kontratu-kudeaketarako printzipioak eta arauak.

 39. artikulua. Kontratuaren xedea.

 40. artikulua. Bideragarritasun azterlanak.

 41. artikulua. Sortak diseinatzea.

 42. artikulua. Kontratu publikoen, esparru-akordioen eta erosketa-sistema dinamikoen balio zenbatetsia kalkulatzeko metodoa.

 43. artikulua. Kontratuen prezioa eta finantzaketa.

 44. artikulua. Kontratuaren gutxieneko edukia.

 45. artikulua. Kontratuen iraunaldia.

  1. KAPITULUA.–Publizitate arauak eta adjudikazio prozedurak.

  Lehenengo atala.–Xedapen orokorrak.

 46. artikulua. Lizitazio epeak finkatzea.

 47. artikulua. Epeen zenbaketa eta proposamenen aurkezpena.

 48. artikulua. Merkatuko aurrekontsultak.

 49. artikulua. Lizitazioari buruzko informazioa eskuratzea.

 50. artikulua. Kontratazio mahaiaren esku-hartzea.

 51. artikulua. Kontratazio Mahaiaren eginkizunak.

 52. artikulua. Interes-gatazkak ebaztea.

 53. artikulua. Proposamenak lizitazioan.

 54. artikulua. Konfidentzialtasuna eta isiltasuna.

 55. artikulua. Kontratatzeko baldintzak justifikatzea.

 56. artikulua. Erantzukizunpeko adierazpenaren eredua.

 57. artikulua. Aldaeren onargarritasuna.

  Bigarren atala.–Kontratazioaren plegu arautzaileak.

 58. artikulua. Kontratazioaren plegu arautzaileak.

 59. artikulua. Baldintza partikularrak.

 60. artikulua. Agindu teknikoak.

 61. artikulua. Zenbait zehaztapen teknikoren definizioa.

 62. artikulua. Lehia libreari oztopo teknikoak jartzeko debekua.

 63. artikulua. Agindu teknikoak jakinaraztea.

 64. artikulua. Adjudikazio irizpideak.

 65. artikulua. Bizi-zikloaren kostua.

 66. artikulua. Kontratuak exekutatzean bete beharreko eskakizun sozialak eta ingurumenaren eta genero berdintasunaren arloetakoak.

 67. artikulua. Lan kontratuetan subrogazioa egiteko baldintzei buruzko informazioa.

 68. artikulua. Etiketak.

 69. artikulua. Froga txostenak, ziurtatzea eta beste frogabide batzuk.

 70. artikulua. Behin-behineko eta behin betiko bermeak eratzea.

  Hirugarren atala.–Adjudikazio-prozedurak.

 71. artikulua. Adjudikaziorako prozedura motak.

 72. artikulua. Prozedura irekia.

 73. artikulua. Prozedura murriztua.

 74. artikulua. Prozedura negoziatua.

 75. artikulua. Prozedura negoziatua lizitazio deialdirik gabe.

 76. artikulua. Lehia-elkarrizketa.

 77. artikulua. Berrikuntzarako elkartzearen prozedura.

 78. artikulua. Prozedura murriztuetan, negoziatuetan, lehia-elkarrizketetan eta berrikuntzarako elkartzeetan aukeratutako hautagaientzako gonbidapenaren edukia.

 79. artikulua. Proiektuen lehiaketa.

 80. artikulua. Prozedura erraztua.

 81. artikulua. Zenbateko txikiko kontratuen gaineko araubide berezia.

  Laugarren atala.–Kontratazioaren kudeaketa hobetzeko sistemak.

 82. artikulua. Esparru-akordioak.

 83. artikulua. Esparru-akordio batean oinarritutako kontratuen adjudikazioa.

 84. artikulua. Erosketa-sistema dinamikoa.

 85. artikulua. Erosketa-sistema dinamikoaren aplikazioa.

 86. artikulua. Norgehiagoka elektronikoa.

 87. artikulua. Norgehiagoka elektronikoaren aplikazioa.

  Bosgarren atala.–Lizitazioen publizitatea.

 88. artikulua. Nafarroako Kontratazio Ataria.

 89. artikulua. Balio zenbatetsia Europako gutxienekoaren bera edo handiagoa duten kontratuen publizitatea.

 90. artikulua. Aldez aurreko informaziorako iragarkiak.

 91. artikulua. Gutxieneko lizitazio epeak, balio zenbatetsia Europako gutxienekoaren bera edo handiagoa duten kontratuetan.

 92. artikulua. Aukerako publizitatea Europar Batasunean.

 93. artikulua. Balio zenbatetsia Europako gutxienekoarena baino txikiagoa duten kontratuen publizitatea.

 94. artikulua. Gutxieneko lizitazio epeak, balio zenbatetsia Europako gutxienekoarena baino txikiagoa duten kontratuetan.

  Seigarren atala.–Lizitazio elektronikoa.

 95. artikulua. Nafarroako lizitazio elektronikoaren plataforma.

  Zazpigarren atala.–Adjudikazioa.

 96. artikulua. Parte-hartzaileen onarpena.

 97. artikulua. Eskaintzak baloratzea eta jendaurrean irekitzea.

 98. artikulua. Eskaintza baxuegiak.

 99. artikulua. Eskaintzen balorazioan gertatzen diren berdinketak ebazteko irizpideak.

 100. artikulua. Kontratuen adjudikazioa.

 101. artikulua. Kontratuak burutzea.

 102. artikulua. Adjudikazioen publizitatea.

 103. artikulua. Ente kontratatzaileak kontratuaren adjudikazioari uko egitea eta adjudikazio prozeduran atzera egitea.

  1. KAPITULUA.–Kontratuak exekutatzea.

  Lehenengo atala.–Exekuzio printzipioak.

 104. artikulua. Arriskua eta mentura.

 105. artikulua. Zergen, lanaren, gizartearen, ingurumenaren babesaren, enpleguaren, lan-baldintzen eta genero-berdintasunaren arloetako xedapenei dagozkien betebeharrak.

 106. artikulua. Gizarte-, etika- edo ingurumen- arloko edo bestelako baldintza bereziak, kontratu-exekuziokoak.

 107. artikulua. Azpikontratazioa.

 108. artikulua. Kontratua hirugarrenei lagatzea.

  Bigarren atala.–Prezioen berrikuspena.

 109. artikulua. Bidezkotasuna eta mugak.

 110. artikulua. Berrikuspen formulak.

 111. artikulua. Berrikuspen prozedura.

 112. artikulua. Berrikuspena, exekuzioaren berandutze kasuetan.

 113. artikulua. Berrikuspenaren zenbatekoaren ordainketa.

  Hirugarren atala.–Kontratuen aldaketak.

 114. artikulua. Kontratuak aldatzea.

 115. artikulua. Prezioak ezartzea kontratua unitate berriak sartuz aldatzen denean.

  1. KAPITULUA.–Erreklamazioak eta lizitazioen kontrolerako beste neurri batzuk.

  Lehenengo atala.–Kontratu publikoen baliogabetasuna.

 116. artikulua. Kontratu publikoen baliogabetasunerako kausak.

 117. artikulua. Kontratu publikoen baliogabetasunaren ondorioak.

  Bigarren atala.–Kontuen Ganbera eta Kontratazio Publikorako Batzordea.

 118. artikulua. Kontuen Ganberaren fiskalizazio lana.

 119. artikulua. Kontratazio Publikorako Batzordea.

 120. artikulua. Kontratuen Erregistroa.

  Hirugarren atala.–Kontratazio publikoaren arloko erreklamazio bereziak.

 121. artikulua. Nafarroako Kontratu Publikoen Administrazio Auzitegia.

 122. artikulua. Kontratazio publikoaren arloko erreklamazio berezia.

 123. artikulua. Legitimazioa.

 124. artikulua. Kontratazio publikoaren arloko erreklamazio bereziaren araubidea.

 125. artikulua. Kautelazko neurriak.

 126. artikulua. Erreklamazioa izapidetzea.

 127. artikulua. Erreklamazioa ebaztea.

 128. artikulua. Auzitegiaren erabakien gaineko argibideak.

 129. artikulua. Erabakiak exekutatzea.

 130. artikulua. Alderdiak epatzea Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioko organoengana.

  1. TITULUA.–Administrazio publikoek egiten dituzten kontratuen arau berariazkoak.

 131. artikulua. Itunak egiteko askatasuna.

 132. artikulua. Kontratatzeko baldintza orokorrak.

  1. KAPITULUA.–Kontratazio organoak.

  Lehenengo atala.–Eskumena administrazio kontratuetan.

 133. artikulua. Eskumena.

  Bigarren atala.–Kontratazio mahaia.

 134. artikulua. Kontratazio mahaiaren osaera.

 135. artikulua. Proposamenen balorazioa eta adjudikazio proposamena kontratazio mahairik eratzen ez denean.

 136. artikulua. Adjudikazio proposamenak.

  1. KAPITULUA.–Kontratua prestatzeko administrazio jarduketak.

 137. artikulua. Espediente motak.

 138. artikulua. Izapidetze arrunteko kontratazio espedientea.

 139. artikulua. Izapidetze aurreratuko espedientea.

 140. artikulua. Larrialdiko espedientea.

  1. KAPITULUA.–Administrazio kontratuak exekutatzeko arau orokorrak.

 141. artikulua. Kontratua nola exekutatzen den gainbegiratu eta ikuskatzea.

 142. artikulua. Administrazio kontratuen interpretazioa.

 143. artikulua. Aldaketa espedientea izapidetzea.

 144. artikulua. Aldaketa espedienterik behar ez duten unitate-aldaketak.

 145. artikulua. Urte anitzeko gastua birdoitzea.

 146. artikulua. Ez-betetzearen ondoriozko zigorrak.

 147. artikulua. Epeak...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA