16/2017 FORU LEGEA, abenduaren 27koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako

FORU LEGEA, ZENBAIT ZERGA ALDATU ETA BESTE TRIBUTU-NEURRI BATZUK HARTZEARI BURUZKOA.

HITZAURREA

Azken bi urteotan Foru Komunitateko tributuen diru-bilketa handitzen hasi da; hazkunde moderatua baina iraunkorra da, eta bi faktore nagusiri zor zaie. Batetik, Nafarroako Parlamentuak eta Nafarroako Gobernuak tributu arloan egindako arau aldaketak daude, munta handikoak. Bestetik, jarduera ekonomikoak izan duen hazkunde sendo eta nabarmena dago.

Tributuen diru-bilketaren hobekuntzari esker, zerbitzu publikoak indartu dira eta babes sozialaren, hezkuntzaren eta osasunaren gaietako politiken norabidea aldatu da, Nafarroako gizarteko sektore ahul eta zaurgarrietan zigorra eragin zuten murrizketa handiei buelta emateko.

Zerga-kontsolidazioari eta diru-bilketaren hobekuntzari eusteko eta horiek bizkortzeko, ezinbestekoa da tributu arloko neurriak hartzen jarraitzea, lagungarriak izan daitezen, beste elementu batzuekin batera, aurrekontuetako diru erabilgarria gehitzen, zerbitzu publikoak ere etengabe sustatu ahal izateko.

Alde horretatik, foru lege proiektu honek foru instituzioen aurrekontu politika sostengatzen dituzten tributu neurriak jasotzen ditu; politika horren zutabeak dira zerga-kontsolidazioa, diru-sarreren bolumenaren hobekuntza iraunkorra eta hartutako helburuak eta konpromisoak betetzea.

Foru lege proiektu honek zenbait arau aldatzen ditu: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen Testu Bategina, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zena; Ondarearen gaineko Zergari buruzko azaroaren 19ko 13/1992 Foru Legea; Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legea; Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren Testu Bategina, abenduaren 16ko 250/2002 Legegintzako Foru Dekretuak onetsia; Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorra; Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren Erakunde Autonomoen Tasa eta Prezio Publikoei buruzko martxoaren 27ko 7/2001 Foru Legea; Nafarroako Foru Komunitatean kultur mezenasgoa eta haren zerga-pizgarriak arautzen dituen maiatzaren 16ko 8/2014 Foru Legea; eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Xedapenen Testu Bategina, apirilaren 26ko 129/1999 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zena.

Foru legearen egitura hauxe da: zortzi artikulu, xedapen gehigarri bat, bi xedapen iragankor eta bi azken xedapen.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko zergaren esparruan aldaketa ugari egiten dira. Hasteko, pertsonei eginiko kalteen ondoriozko erantzukizun zibilaren kalte-ordainak salbuetsirik egonen dira, bitartekaritzaren bidez adostutako zenbatekoan, Gai Zibil eta Merkataritzakoetako Bitartekaritzari buruzko uztailaren 6ko 5/2012 Legean ezarritakoaren arabera. Horren helburua da bitartekaritzaren institutua bultzatzea, ikusirik soluzio praktiko eta efektiboak ematen dituela aldeen arteko gatazka mota batzuetan, eta prozesu judizialaren alternatiba eraginkorra dela.

Desgaitasuna duten pertsonen hobekuntzari dagokionez, ezartzen da lan etekinetan ez direla gauzazko ordainsaritzat hartuko enpresak aseguru entitateei ordaindutako primak edo kuotak, langilearen, bere ezkontidearen edo bikote egonkorraren eta bere ondorengoen eritasunaren estaldurarako direnak, betiere desgaitasuna duten pertsonak badira eta ordaindutako prima edo kuota horiek, urtean, 1.500 eurotik beherakoak badira pertsona horietako bakoitzeko. Aldaketaren xedea da urteko muga 500 eurotik 1.500 eurora igotzea desgaitasuna duten pertsonen kasuan. Betebehar eta muga horiekin berekin, enpresen edo profesionalen jardueren etekinen eremuan, eritasunaren estaldurarako aseguru primengatik kengarria den gastua handitzen da, desgaitasuna duten pertsonen kasuan.

Pentsio planen esparruan, berriz, neurri garrantzitsua gehitzen da, 100eko 40ko murriztapena kentzen delako prestazioak kapital gisa jasotzen direnerako, betiere lehen ekarpenetik bi urte baino gehiago igaro badira. Komeni da gogoratzea neurri hau duela hamar urte ezarri zela estatuan.

Arau xedapen horrek ez du atzeraeraginik izanen, bi oinarri hauek dituen araubide iragankor bat ezartzen baita:

1. 2018ko urtarrilaren 1a baino lehenago gertatutako kontingentzietatik datozen pentsio planen prestazioek 2017ko abenduaren 31n indarra duen testuaren araberako 100eko 40ko murriztapena aplikatzen ahalko dute, baldin eta ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

2. 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatzen diren kontingentzietatik datozen pentsio planen prestazioek, 2017ko abenduaren 31 arte egindako ekarpen eta kontribuzioei dagokien zatian, 2017ko abenduaren 31n indarra duen testuaren araberako 100eko 40ko murriztapena aplikatzen ahalko dute, baldin eta ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Horrez gain, kapital gisa jasotako prestazioetan lan etekina zehazteko murriztapenei dagokienez, ezartzen da 100eko 50eko egungo murriztapena mendekotasuneko aseguruen prestazioen ondoriozko etekinei ere aplikatuko zaiela. Horrela, mendekotasun aseguruen egoera baliaezintasun prestazioekin parekatzen da, mendekotasun kontingentziek eta baliaezintasunekoek antzeko ondorioak baitituzte eremu pertsonalean eta ekonomikoan.

Kapital higiezinaren etekinen tributazioan ere aldaketak daude, izaera orokorrarekin kentzen delako kapital higiezinaren etekin garbi positiboen 100eko 40ko murriztapena etxebizitzarako erabiltzen diren higiezinen errentamenduen kasuan. Dena den, mantendu egiten da 100eko 40ko murriztapena, etekinaren jatorria denean sozietate publiko instrumentalaren bitartekotza bidezko etxebizitza-alokairua, Nafarroan Etxebizitza izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legeko 13. artikuluan arautua, eta pareko baldintzetan eginiko beste alokairu batzuk; betiere, etxebizitzaren titularrek Foru Ogasunaren aurrean konpromisoa hartzen badute bitartekotza-programari beren etxebizitza atxikitzeko, indarreko kontratua amaitzen denean.

Arau aldaketaren arrazoiak bi dira, funtsean:

Lehena.–Etxebizitza hutsak errentan emateko bitartekaritzarako programa publikoa sustatzen da tributuen eremutik, bai eta NASUVINSA sozietate publikoak kudeatutako “alokairu poltsa” deitutakoa ere. Errentamenduaren sistema hautatu dutenei etxebizitza duina eskuratzen laguntzea da helburua.

Bigarrena.–Zentzuzkoa da amaitutzat ematea etxebizitzatarako erabiltzen diren higiezinen errentamendutik etorritako etekinak aitortzera bultzatzeko egokitzat jo zen epeari; epe hori iruzurraren kontrako borrokaren esparruan ezarri zen, ezkutuko ekonomian sartuta zeuden etekinak azaleratzeko. Higiezinen merkatuari buruzko informazioa gaur egun nola erabili eta probesten den ikusita, erabaki hori har daitekeela irizten zaio, eta horrela errenta horien 100eko 40aren gaineko zergarik ez ordaintzeak dakarren diskriminazioa desagerraraziko da.

“Alokairu poltsa” delakoari bultzada ematearen helburu berarekin, NASUVINSA sozietate publikoa ez da beharturik egonen atxikipenik egitera, ez Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kontura ez eta Sozietateen gaineko Zergaren kontura ere, aipaturiko errentamenduengatik ordainduriko etekinen gainean.

Era berean, aurrezkiaren likidazio oinarri bereziaren gaineko karga-tasen eskalako tarte bakoitza ehuneko 1 gehitzen da. Neurri horren bidez beste urrats bat egiten da zergapetzea parekatzeko aurrezkiaren errentetan eta likidazio oinarri orokorraren osagaietan.

Kuotaren kenkariei dagokienez, beste neurri adierazgarri bat hartzen da; alegia, ohiko etxebizitzan egindako inbertsioagatiko kenkaria desagertuko da, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin. Ohartarazi behar da, halere, gaur egungo araubide iragankorrak mantendu egiten direla.

Horrela, hamabosgarren xedapen iragankorrak indarra izanen du aurrerantzean ere; xedapen horrek ohiko etxebizitzarako inbertsioaren ondoriozko kenkariari aplikatu beharreko araubide iragankorra arautzen du, 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen erosi edo birgaitutako etxebizitzetarako, bai eta data horren aurretik hasitako obra eta ordaindutako kopuruetarako ere.

Hamazazpigarren xedapen iragankorrak ere ez du indarra galduko; xedapen horrek ohiko etxebizitzako inbertsioagatiko kenkariari aplikatu beharreko araubide iragankorra arautzen du, 2013ko urtarrilaren 1etik 2015eko abenduaren 31 bitarte erositako etxebizitzen kasuan.

Aurreko horren ildotik, araubide iragankor berri bat ezartzen da, halatan 62.1 artikuluaren 2017ko abenduaren 31ko testu indardunak jasotako inbertsioetakoren bat 2016an edo 2017an egin duten subjektu pasiboek modua izan dezaten ohiko etxebizitzan eginiko inbertsioagatiko kenkaria aplikatzeko, 62.1 artikulu horri jarraikiz, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera kontzeptu horiexengatik ordainduriko kopuruengatik.

Bestalde, etxebizitza-arloan politika koherente bati eustearren, hau da, departamentuek eginiko politiken eta pizgarri fiskalen jardun koordinatua mantentzearren, egokitzat jotzen da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan salbuespen bat deklaratzea jabekide-erkidegoek zaharberritze babestuko obrak egite aldera jasotako diru-laguntza publikoentzat, baldin eta, betiere, diru-laguntza horiek egozten bazaizkie zergaldian 30.000 euro baino gehiagoko errentarik (salbuetsiak alde batera utzirik) ez duten subjektu pasiboei.

Etxebizitzaren arloko politiken esparruan adostasuna dago, halaber, lehentasunezkoa dela gazteei eta familia gurasobakarrei mesede egitea, harik eta errentamendurako etxebizitza babestuen parke publiko kopurutsu bat, moduzko errentak dituena, lortu arte.

Horregatik, igo egiten dira 30 urte baino adin baxuagokoek eta familia gurasobakarrek etxebizitza-alokairuagatiko kenkari kontzeptuan aplika ditzaketen zenbatekoak.

Kenkari pertsonal eta familiakoen esparruan, ehun euro handitzen da hiru urtetik beherako ondorengo bakoitzagatik aplikatzen ahal den kenkaria, adoptatuak barne. Igoera hori subjektu pasiboak zergaldian dituen errentak 30.000...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA