Llei de Mesures Fiscals, Financeres i Administratives de Catalunya (Llei 26/2009, del 23 de desembre)

Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
Publicado en:DOGC
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, es presenta aquesta llei de mesures fiscals, financeres i administratives, que s'estructura en dos títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals, i el segon, dedicat a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques. En conjunt, la Llei conté un total de seixanta-cinc articles, als quals cal afegir les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals corresponents, que la completen.

El títol I, que recull les mesures fiscals, es divideix en dos capítols. El primer capítol conté les normes relacionades amb els tributs propis, mentre que el segon està dedicat a la normativa reguladora dels tributs cedits. Entre les mesures relatives als tributs propis, es modifiquen, en primer lloc, alguns elements configuradors del gravamen de protecció civil; pel que fa al règim de taxes, cal esmentar la modificació de les taxes relacionades amb les llicències de caça i el permís de pesca, i també l'aprovació d'una taxa de drets de concessió de les autoritzacions de treball per a estrangers, que s'inscriu en el marc de l'Acord de traspàs a la Generalitat de les funcions i els serveis en matèria d'immigració. Quant a la contribució especial per a establir, millorar i ampliar els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, i per a incrementar la seguretat jurídica, es concreten conceptes configuradors del fet imposable.

Amb relació als tributs cedits, en la secció primera, dedicada a l'impost sobre la renda de les persones físiques, es creen dues noves deduccions de la quota íntegra del tribut en la part corresponent a la comunitat autònoma. Una, en concepte d'inversió per haver invertit en l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats noves o de creació recent. Una altra, per haver invertit en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari.

La secció segona modifica l'impost sobre successions i donacions.

En l'àmbit de la tributació sobre el joc, a què es dedica la secció tercera, es deflacta l'impost que grava el joc del bingo; també s'hi estableix una norma de meritació específica per a les màquines recreatives en els supòsits de suspensió temporal del permís d'explotació.

Tanca aquest títol I una secció dedicada a la regulació d'aspectes de gestió i obligacions formals, en què destaca l'ampliació a dos anys de l'ajornament per a satisfer l'impost sobre successions i donacions.

El títol II de la Llei, que inclou les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques, es divideix en tres capítols. El primer capítol conté dues mesures relacionades amb la gestió financera i el control. La primera determina, d'una banda, l'obligació informativa a les entitats del sector públic sobre les disposicions que facin de les operacions d'endeutament i, de l'altra, l'obligació dels representants de la Generalitat en les diferents entitats de demanar les autoritzacions corresponents. La segona mesura delimita les situacions de prestacions socials dels menors tutelats, per augmentar l'eficàcia i l'eficiència dels recursos públics.

En el capítol II, dedicat a mesures de tipus patrimonial, es fan modificacions puntuals de la Llei de patrimoni de la Generalitat. Algunes es refereixen a l'actualització en el mercat de determinats imports, i altres persegueixen més eficàcia en els procediments de tramitació, com per exemple en el de subhasta. En aquest mateix capítol s'inclou una modificació de la Llei 13/1996, del 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge. Aquesta modificació afecta l'import de la infracció en l'incompliment dels dipòsits de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes.

El capítol III, referit a altres modificacions de lleis substantives, es divideix en deu seccions.

La primera secció, dedicada a la universitat, amplia el termini per a avaluar les acreditacions del professorat lector i col·laborador i modifica la composició del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. La segona secció, que fa referència a determinades entitats de dret públic de la Generalitat, atorga el caràcter de mitjà propi de l'Administració a l'Institut Cartogràfic de Catalunya i a l'Institut Geològic de Catalunya. En la tercera secció es modifica l'àmbit territorial del Patronat de la Muntanya de Montserrat. La quarta secció modifica el Decret legislatiu 1/2005, d'urbanisme. La secció cinquena actualitza l'import de la sanció a les persones que viatgen sense bitllet en el transport públic de viatgers. La secció sisena està dedicada als ports de Catalunya, on es fa una modificació de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya, principalment amb la finalitat de convertir la tarifa portuària en un preu privat. La secció setena, dedicada a l'ordenació ambiental, amplia el termini d'adaptació establert per la Llei 6/2001, del 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. La secció vuitena modifica la Llei 14/1997, del 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit. La secció novena fa modificacions de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes. Finalment, la secció desena es dedica a la modificació d'altres lleis.

Aquesta llei també conté nou disposicions addicionals, quatre de transitòries, una de derogatòria i quatre de finals.

Destaca la disposició final primera, que estableix una autorització i determina les bases per a formular un nou text articulat de les taxes aplicables a Ports de la Generalitat de Catalunya. La Llei acaba amb una disposició final que en fixa l'entrada en vigor.

El projecte d'aquesta Llei va ser sotmès a la consideració del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Aquest Consell, d'acord amb el que estableix l'article 2.1.a.primer de la Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, ha d'emetre un dictamen preceptiu no vinculant sobre els avantprojectes de llei que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació de competència de la Generalitat. A la vista d'aquest dictamen, es van introduir en el text del Projecte de llei diversos suggeriments que en van afectar el contingut.

TÍTOL I Mesures fiscals Artículos 1 a 33
CAPÍTOL I Tributs propis Artículos 1 a 19
SECCIÓ PRIMERA Gravamen de protecció civil Artículo 1
ARTICLE 1 Modificació de la Llei 4/1997
 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 58 de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

  1. Amb la finalitat exclusiva de contribuir a finançar les activitats de previsió, prevenció, planificació, intervenció, informació i formació a què es refereixen les seccions d'aquest capítol, s'estableix, en els termes continguts en els articles d'aquesta secció, un gravamen sobre els elements patrimonials afectes a les activitats de les quals pugui derivar l'activació de plans de protecció civil i que estiguin situats en el territori de Catalunya.

 2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 58 de la Llei 4/1997, que resta redactat de la manera següent:

  3. El producte de la recaptació del gravamen s'ha de destinar íntegrament a finançar les activitats de previsió, prevenció, planificació, intervenció, informació i formació en matèria de protecció civil, i s'ha d'adjudicar a les administracions que, segons aquesta llei, són competents en la matèria, d'acord amb un pla aprovat pel Govern.

 3. Es modifica l'article 59 de la Llei 4/1997, que resta redactat de la manera següent:

  "Article 59. Subjecció i quantia del gravamen

  "1. Resten sotmesos al gravamen els següents elements patrimonials afectes a activitats de risc i situats en el territori de Catalunya:

  "Primer. Les instal·lacions industrials o els magatzems en els quals s'utilitzen, s'emmagatzemen, es dipositen o es produeixen substàncies considerades perilloses d'acord amb l'annex I, part 1, "Relació de substàncies", i part 2, "Categories de substàncies i preparats no denominats específicament en la part 1", del Reial decret 1254/1999, del 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses. Això, sempre que la quantitat present a la instal·lació o al grup d'instal·lacions de què es tracti superi el 10% de les que figuren en la columna 3 de l'annex I, part 1 i part 2 del Reial decret 1254/1999.

  "a) Si es tracta de magatzems situats en terrenys qualificats de sòl urbà, el gravamen és exigible si la quantitat emmagatzemada supera, en qualsevol moment al llarg de l'any natural, el 5% de qualsevol de les que figuren en els annexos esmentats i amb els mateixos criteris.

  "b) En els supòsits a què es refereixen l'apartat primer i la lletra a, la base del gravamen s'ha de constituir amb la quantitat mitjana anual de substància present en la instal·lació o en el grup d'instal·lacions, expressada en quilograms.

  "c) El tipus aplicable s'ha de determinar per a cada substància dividint 250 per les quantitats, expressades en tones, que apareixen en la columna 3 de l'annex I, part 1 i part 2, del Reial decret 1254/1999.

  "Segon. Les instal·lacions i les estructures destinades al transport per mitjans fixos de substàncies perilloses, en el sentit a què es refereix l'apartat primer.

  "a) En les conduccions de gas canalitzat de pressió igual o superior a 36 quilograms per centímetre quadrat, el tipus de gravamen és de 0,29 euros per metre lineal.

  "b) Per als altres casos a què fa referència aquest apartat, el gravamen és exigible al tipus de 0,0041 euros per metre lineal.

  "Tercer. Els aeroports i els aeròdroms, sens perjudici del gravamen sobre les instal·lacions industrials annexes que sigui procedent, d'acord amb l'apartat primer. La base del gravamen s'ha de constituir amb el moviment mitjà dels cinc anys naturals anteriors a la meritació, expressat en nombre de vols i segons la capacitat de passatgers de cada aeronau enlairada o aterrada.

  "La tarifa és la següent:

  "a) Aeronaus amb capacitat entre 1 i 12 passatgers: 11,55 euros.

  "b) Aeronaus amb capacitat entre 13 i 50 passatgers: 24,05 euros.

  "c) Aeronaus amb capacitat entre 51 i 100 passatgers: 46,05 euros.

  "d) Aeronaus amb capacitat entre 101 i 200 passatgers: 83,55 euros.

  "e) Aeronaus amb capacitat entre 201 i 300 passatgers: 133,55 euros.

  "f) Aeronaus amb capacitat entre 301 i 400 passatgers: 183,55 euros.

  "g) Aeronaus amb capacitat entre 401 i 500 passatgers: 233,55 euros.

  "h) Aeronaus amb capacitat de 501 passatgers o més: 283,55 euros.

  "i) Aeronaus de càrrega: 11,55 euros.

  "Quart. Les preses hidràuliques: la base del gravamen s'ha de constituir amb la capacitat de la presa, expressada en metres cúbics. El tipus és de 0,0002 euros per metre cúbic.

  "Cinquè. Les centrals nuclears i altres instal·lacions i estructures destinades a la producció o a la transformació d'energia elèctrica: la base del gravamen s'ha de constituir amb la potència nominal, expressada en megawatts. El tipus de gravamen és de 41,53 euros per megawatt a les centrals nuclears, i de 20,76 euros per megawatt a les altres instal·lacions.

  "Sisè. Les instal·lacions i les estructures destinades al transport o al subministrament d'energia elèctrica, d'acord amb la tarifa següent:

  "a) Entre 26 i 110 quilovolts (kv): 0,00083 euros per metre.

  "b) Entre 111 i 220 quilovolts (kv): 0,0041 euros per metre.

  "c) Entre 221 i 400 quilovolts (kv): 0,0083 euros per metre.

  "d) Més de 400 quilovolts (kv): 0,0332 euros per metre.

  "2. Per a cadascun dels apartats primer, segon, quart, cinquè i sisè de l'apartat 1, i dins de cada apartat per a cadascun dels elements patrimonials situats en termes municipals diferents, la quantitat màxima que ha d'ingressar el subjecte obligat al pagament del gravamen per instal·lació o xarxa no pot superar els 124.589,80 euros, i s'ha d'ajustar a l'escala següent:

  "a) Fins a 4.152.993,64 euros de facturació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 8.305,99 euros.

  "b) De 4.152.993,65 euros a 10.382.484,10 euros de facturació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 14.535,48 euros.

  "c) De 10.382.484,11 euros a 16.611.974,55 euros de facturació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 20.764,97 euros.

  "d) De 16.611.974,56 euros a 29.070.955,48 euros de facturació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 31.147,45 euros.

  "e) De 29.070.955,49 euros a 41.529.936,40 euros de facturació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 41.529,94 euros.

  "f) De 41.529.936,41 euros a 54.451.696,64 euros de facturació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 55.373,25 euros.

  "g) De 54.451.696,65 euros a 67.373.456,88 euros de facturació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 69.216,56 euros.

  "h) De 67.373.456,89 euros a 100.000.000,00 d'euros de facturació o ingressos equivalents: una quantia màxima de 83.059,87 euros.

  "i) Més de 100.000.000,00 d'euros de facturació o ingressos equivalents: una quota màxima de 124.589,80 euros.

  3. Llevat del cas dels aeroports i aeròdroms a què fa referència l'apartat tercer de l'apartat 1, si les empreses sotmeses al gravamen són afectades per un pla especial de protecció civil expressament destinat als riscos que en puguin derivar, la quantitat del gravamen es fixa en la Llei de pressupostos de la Generalitat, de manera que la recaptació prevista no superi els costos del pla esmentat. En l'elaboració dels plans especials han d'ésser escoltades les empreses afectades. La resta de les empreses sotmeses al gravamen han de seguir el règim de quantificació establert per l'apartat 1.

 4. Es modifica l'article 62 de la Llei 4/1997, que resta redactat de la manera següent:

  "Article 62. Meritació

  "1. El gravamen es merita el 31 de desembre de cada any natural en el qual s'han fet les activitats de risc que en determinen l'exigència, llevat del cas de l'apartat tercer de l'article 59.1, relatiu als aeroports i aeròdroms, en què el gravamen es merita el darrer dia de cada trimestre natural.

  "2. En el cas de cessament de l'activitat, el gravamen es merita el darrer dia de l'activitat.

  3. En el cas d'inici d'activitat o de desafectació dels elements patrimonials gravats, la quota es prorrateja segons el nombre de dies transcorreguts.

 5. Es modifica l'article 63 de la Llei 4/1997, que resta redactat de la manera següent:

  "Article 63. Gestió tributària

  "1. La gestió, la inspecció i la recaptació del gravamen corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya.

  "2. Les persones físiques o jurídiques subjectes al gravamen són obligades a presentar declaració o, si escau, declaració liquidació, en els termes i amb els models que s'estableixin per reglament.

  3. El pagament del gravamen es pot periodificar i fraccionar de la manera que es determini per reglament.

 6. S'afegeix una nova disposició addicional, la sisena, a la Llei 4/1997, amb el text següent:

  "Sisena. Aplicació progressiva de la tarifa del gravamen de protecció civil per a aeroports i aeròdroms

  "La quota que han de satisfer els aeroports i els aeròdroms, que resulta de l'aplicació de les tarifes establertes per l'apartat tercer de l'article 59.1, té les bonificacions següents:

  "- Un 50% per a l'exercici 2010.

  - Un 25% per a l'exercici 2011.

SECCIÓ SEGONA Taxes Artículos 2 a 18
SUBSECCIÓ PRIMERA Beneficis fiscals de les taxes Artículo 2
ARTICLE 2

Modificació del títol I del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Es modifica l'article 1.2-7 del capítol II del títol I del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, que resta redactat de la manera següent:

"Article 1.2-7. Beneficis fiscals

"1. No es poden establir, si no és per llei, exempcions o altres beneficis tributaris, els quals s'han d'ajustar als principis de justícia tributària recollits en la Constitució.

"2. Es poden establir per llei exempcions a favor de l'Estat, la Generalitat i altres ens públics territorials o institucionals, o com a conseqüència del que disposen els tractats o els acords internacionals.

"3. S'estableix una bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cada cas per la prestació del servei o la realització d'activitats, si se'n fa la sol·licitud per mitjans electrònics. No s'aplica aquesta bonificació en el cas que la regulació de la taxa corresponent estableixi una bonificació específica per aquest mateix concepte.

"4. Si com a conseqüència de l'aplicació d'una bonificació o deducció resulta un import amb tres o més decimals, s'ha de fer l'arrodoniment monetari al cèntim d'euro, de manera que si el tercer decimal és igual o superior a 5, s'incrementa la unitat de cèntim d'euro. Una vegada feta aquesta operació:

"a) La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si està compresa entre 1 i 5, s'arrodoneix a 5.

"b) La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si està compresa entre 6 i 9, s'arrodoneix a 0 i s'augmenta en una unitat la xifra de les desenes de cèntim d'euro.

5. Si és aplicable més d'una bonificació o deducció, aquestes s'apliquen de acumulativament, llevat que de manera expressa es disposi altrament.

SUBSECCIÓ SEGONA Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris Artículo 3
ARTICLE 3

Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 1. Es modifica l'enunciat de l'apartat 5 de l'article 4.3-5 del capítol III del títol IV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

  5. Per l'expedició, renovació o diligenciació del document d'identificació equina (DIE) o passaport: euros/animal.

 2. Es modifica l'enunciat de l'apartat 5.3 de l'article 4.3-5 del capítol III del títol IV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

  5.3. Per la diligenciació del document d'identificació equina o passaport

SUBSECCIÓ TERCERA Taxa per productes emparats Artículo 4
ARTICLE 4

Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Es modifica l'article 4.7-4 del capítol VII del títol IV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

"Article 4.7-4. Quota

"La quota de la taxa per producte emparat es calcula segons el sistema següent:

"1. S'estableix una taxa base de 110,00 euros per als operadors productors (agricultors i ramaders), amb la distinció següent:

"- Fins a 4 hectàrees en conreu de llenyosos.

"- Fins a 8 hectàrees en conreu d'herbacis (cereals).

"- Fins a 80 hectàrees en conreu d'herbacis (prats, pastures, guaret i recol·lecció silvestre).

"- Fins a 1 hectàrea en conreu d'hortícoles.

"S'hi inclou el control de les hectàrees detallades anteriorment només pel que fa al conreu més significatiu de l'explotació inscrita.

"2. S'apliquen altres taxes sumades a la taxa base de productors en els casos següents:

"- Taxa per a productors ramaders: 75,00 euros; s'hi inclou el control de fins a quinze unitats de bestiar major (UBM) en ramaderia, tant si són remugants com no remugants, i fins a setanta-cinc arnes en apicultura.

"- Taxa per a productors ramaders amb activitat ramadera d'engreix: 25,00 euros; s'hi inclou el control de fins a quinze UBM en ramaderia d'engreix.

"- Taxa per a productors elaboradors: 80,00 euros, sempre que compleixin els requisits mínims establerts en l'apartat 3.3 perquè se'ls pugui considerar productors elaboradors.

"3. A partir de la taxa resultant d'aplicar els apartats 1 i 2, se sumen els imports per dimensió de l'explotació següents:

"3.1. Producció vegetal

"- Conreus llenyosos: a partir de 4 hectàrees, s'aplica una taxa de 4,00 euros/ha afegida.

"- Conreus herbacis (cereals): a partir de 8 hectàrees, s'aplica una taxa de 2 euros/ha afegida.

"- Conreus herbacis (prats, pastures, guaret i recol·lecció silvestre): a partir de 80 hectàrees, s'aplica una taxa de 0,20 euros/ha afegida.

"- Conreus hortícoles: a partir d'1 hectàrea, s'aplica una taxa de 9,00 euros/ha afegida.

"3.2. Producció ramadera

"Remugants:

"- UBM engreix: a partir de quinze UBM, s'aplica una taxa d'1,40 euros/UBM.

"- UBM no engreix: a partir de quinze UBM, s'aplica una taxa de 0,80 euros/UBM.

"No remugants:

"- UBM no remugant: a partir de quinze UBM, s'aplica una taxa de 4 euros/UBM.

"- Arna: a partir de setanta-cinc arnes, s'aplica un preu de 0,5 euros/arna.

"3.3. Producció elaboració

"- Producte autoritzat a partir del desè producte, s'aplica una taxa de 2 euros/producte.

"Es consideren productors elaboradors els que compleixen un dels dos primers requisits i el tercer requisit, dels següents:

"- L'envasament en camp (autorització de producte hortofructícola).

"- La facturació d'elaboració representa menys del 50% de la facturació total, tenint en compte l'envasament i l'elaboració dels productes procedents de la mateixa explotació.

"- La facturació de la part d'elaboració és inferior a 50.000 euros.

"4. A partir de l'import resultant, s'aplica, si escau, el coeficient multiplicador per tipus d'explotació següent:

"Grup professional d'agricultors o ramaders: coeficient multiplicador 0,7.

"Es consideren grups professionals els agricultors o ramaders que compleixen aquests requisits:

"- Porten tota la gestió documental centralitzada.

"- En el grup hi ha un mínim de cinc agricultors o ramaders.

"- Tots els agricultors o ramaders tenen un mateix cultiu o una mateixa espècie animal.

"- Les parcel·les estan en una mateixa zona de control (s'inspeccionen en una mateixa visita d'inspecció).

"5. A partir de l'import resultant, s'apliquen els coeficients multiplicadors per tipus de producció següents:

"- Producció exclusivament ecològica: coeficient multiplicador 1.

"- Producció mixta (producció ecològica i convencional dins la mateixa explotació): coeficient multiplicador 1,2.

"6. S'estableix una taxa base de 185,00 euros per a les empreses elaboradores, importadores o comercialitzadores. A partir d'aquesta taxa base, se sumen els imports següents o s'apliquen els coeficients multiplicadors següents:

"6.1. Dimensions de la indústria:

"6.1.1. Nombre de productes autoritzats

"- Monoingredients (ingredients agraris)

"Entre 11 i 80 referències: 80 euros.

"Entre 81 i 300 referències: 135 euros.

"Més de 300 referències: 185 euros.

"- Multiingredients (ingredients agraris)

"Entre 11 i 80 referències: 120 euros.

"Entre 81 i 300 referències: 205 euros.

"Més de 300 referències: 315 euros.

"6.1.2. Nombre de productes autoritzats a l'engròs o a granel

"- Monoingredients (ingredients agraris)

"Entre 21 i 100 referències: 50 euros.

"Entre 101 i 400 referències: 100 euros.

"Més de 400 referències: 180 euros.

"- Multiingredients (ingredients agraris)

"Entre 21 i 100 referències: 110 euros.

"Entre 101 i 400 referències: 225 euros.

"Més de 400 referències: 300 euros.

"6.1.3. Nombre de certificats d'exportació emesos

"Entre 11 i 50 certificats/any: 120 euros.

"Entre 51 i 200 certificats/any: 225 euros.

"Entre 201 i 400 certificats/any: 375 euros.

"Més de 400 certificats/any: 450 euros.

"6.1.4. Nombre de certificats d'importació emesos

"Per al control i l'emissió de cada certificat d'importació s'ha de sumar un import de 15,00 euros/certificat.

"Per al càlcul s'ha de considerar el nombre de productes autoritzats o certificats emesos a 31 de desembre de l'any anterior.

"6.2. Control complementari:

"- Control específic d'anàlisi de riscos: coeficient 1,2.

"- Maquila: coeficient 0,8.

"6.3. Tipus d'activitat:

"- Elaboració i comercialització de productes exclusivament ecològics: coeficient multiplicador 1.

"- Elaboració i comercialització mixta (elaboració i comercialització de productes ecològics i convencionals dins la mateixa instal·lació): coeficient multiplicador 1,2.

"6.4. Volum de la facturació anual de productes ecològics sotmesos a control:

"- Fins a 30.000 euros: coeficient multiplicador 0.90

"- De 30.001 euros a 60.000 euros: coeficient multiplicador 1.5.

"- De 60.001 euros a 100.000 euros: coeficient multiplicador 2.

"- De 100.001 euros a 200.000 euros: coeficient multiplicador 2.5.

"- De 200.001 euros a 400.000 euros: coeficient multiplicador 3.

"- De 400.001 euros a 700.000 euros: coeficient multiplicador 3,5.

"- De 700.001 euros a 1.000.000 d'euros: coeficient multiplicador 4.

- Més d'1.000.000 d'euros: coeficient multiplicador 5.

SUBSECCIÓ QUARTA Taxes del Consell Català de la Producció Integrada Artículo 5
ARTICLE 5

Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Es modifica l'article 4.8-4 del capítol VIII del títol IV del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

"Article 4.8-4. Quota

"1. Per inscripció als registres

"1.1. Per als operadors productors, per hectàrea inscrita i per una sola vegada: 10 euros.

"1.2. Per als operadors elaboradors o importadors:

"1.2.1. Fins a 200.000 kg de producte comercialitzat sota producció integrada: 14,20 euros.

"1.2.2. Per quantitats superiors a 200.000 kg: 28,20 euros.

"1.3. Per l'emissió del certificat d'actualització de dades: 15 euros anuals per a tots els operadors.

"2. Quota de la taxa per productes emparats

"2.1. Per als operadors productors:

"2.1.1. Secà, per hectàrea, anualment:

"Per les 30 primeres hectàrees: 15 euros.

"De l'hectàrea 31 a la 100: 12 euros.

"Per les hectàrees que excedeixen de 100: 9 euros.

"2.1.2. Regadiu, per hectàrea, anualment:

"Per les 30 primeres hectàrees: 18 euros.

"De l'hectàrea 31 a la 100: 15 euros.

"Per les hectàrees que excedeixen de 100: 11 euros.

"2.2. Per als operadors productors elaboradors, elaboradors o importadors:

"2.2.1. En el cas d'elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada exclusivament, si el total de producte envasat no supera els 200.000 kg anuals, anualment: 210,85 euros.

"2.2.2. En el cas d'elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada que també tenen una línia d'elaboració de producte convencional, si el total de producte envasat no supera els 200.000 kg anuals, anualment: 234,3 euros.

"2.2.3. En el cas d'elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada exclusivament, si el total de producte envasat supera els 200.000 kg anuals, anualment: 644,15 euros.

2.2.4. En el cas d'elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada que també tenen una línia d'elaboració de producte convencional, si el total de producte envasat supera els 200.000 kg anuals, anualment: 702,7 euros.

SUBSECCIÓ CINQUENA Taxa pel servei de guarda de vehicles del monestir de Sant Pere de Rodes Artículo 6
ARTICLE 6

Modificació del títol VIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

S'afegeix un nou capítol, el VIII, al títol VIII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:

"Capítol VIII. Taxa pel servei de guarda de vehicles del monestir de Sant Pere de Rodes

"Article 8.8-1. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús del servei d'aparcament de vehicles al monestir de Sant Pere de Rodes, del qual és titular el departament competent en matèria de cultura.

"Article 8.8-2. Subjecte passiu

"És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que utilitza l'aparcament de vehicles.

"Article 8.8-3. Acreditament

"La taxa s'acredita en el moment que s'inicia l'ús de l'aparcament.

"Article 8.8-4. Quota

"L'import de la quota per l'ús del servei, entre les 9 h i les 21 h, és el següent:

"Autocars: 5 euros.

"Motocicletes: 1 euro.

"Turismes i altres tipus de vehicles de motor: 2 euros.

Vehicles sense motor: 0,50 euros.

SUBSECCIÓ SISENA Taxa pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques Artículo 7
ARTICLE 7

Modificació del títol X del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 1. Es modifica la quota corresponent a la inscripció de les delegacions de fundacions que actuen a Catalunya, de l'apartat 1 de l'article 10.1-4 del capítol I del títol X del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactada de la manera següent:

  Inscripció de les delegacions de fundacions que actuen a Catalunya regulades per altres lleis de fundacions diferents del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, del 24 d'abril: 32,85 euros.

 2. S'afegeixen dues noves quotes a l'apartat 2, relatiu a associacions i federacions, de l'article 10.1-4 del capítol I del títol X del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:

  "Inscripció de delegació d'associació estrangera: 32,85 euros.

  Transformació d'una associació en fundació: 54,70 euros.

 3. S'afegeixen set noves quotes a l'apartat 3, relatiu als col·legis professionals i consells de col·legis, de l'article 10.1-4 del capítol I del títol X del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:

  "Declaració d'adequació a la legalitat dels reglaments de col·legis i consells de col·legis: 43,75 euros.

  "Declaració d'adequació a la legalitat de la modificació global dels reglaments de col·legis i consells de col·legis: 43,75 euros.

  "Declaració d'adequació a la legalitat de la modificació parcial dels reglaments de col·legis i consells de col·legis: 21,95 euros.

  "Delegació de funcions i apoderaments: 21,95 euros.

  "Obertura i tancament de delegacions territorials: 32,85 euros.

  "Fusió i escissió: 21,95 euros.

  Dissolució: 21,95 euros.

SUBSECCIÓ SETENA Taxa per l'expedició de llicències de caça, matrícules d'àrees de caça i precintes d'arts per a la caça Artículo 8
ARTICLE 8

Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Es modifica l'apartat 1 de l'article 12.1-3 del capítol I del títol XII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

1. Resten exempts de pagar la taxa exigida pel concepte d'expedició de llicències de caça els subjectes passius majors de 65 anys i els guardes de reserves de fauna i els agents rurals adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge que per raons dels serveis que els són propis requereixen l'ús d'armes de caça.

SUBSECCIÓ VUITENA Taxes pels permisos de caça d'ocells aquàtics i de caça major, excepte el senglar, a les zones de caça controlada Artículo 9
ARTICLE 9

Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Es modifica l'article 12.2-4 del capítol II del títol XII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

"Article 12.2-4. Quota

"La quota de la taxa de cada permís de caça s'exigeix d'acord amb les tarifes següents:

"Ocells aquàtics: 16 euros.

"Cabra salvatge: 110 euros.

"Mascle de daina: 30 euros.

"Femella de daina: 5 euros.

"Mascle d'isard: 35 euros.

"Femella d'isard: 10 euros.

"Mascle de cabirol: 15 euros.

"Femella de cabirol: 5 euros.

"Mascle de cérvol: 40 euros.

Femella de cérvol: 15 euros.

SUBSECCIÓ NOVENA Taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i reserves de caça Artículo 10
ARTICLE 10

Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

S'afegeixen cinc nous apartats, l'1.7, l'1.8, el 2.5, el 2.6 i el 2.7, a l'article 12.3-4 del capítol III del títol XII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:

"1.7. Daina

"Caça selectiva:

"De femelles: 30 euros.

"De mascles: 30 euros.

"Caça de trofeu: 100 euros.

"1.8. Mufló

"Caça selectiva:

"De femelles: 30 euros.

"De mascles: 30 euros.

"Caça de trofeu: 100 euros.

"2.5 Daina

"Caça selectiva:

"De femelles: 50 euros.

"De mascles: 100 euros.

"Caça de trofeu:

"Per peça ferida i no cobrada: 60 euros.

"Per peça cobrada: 130 euros.

"2.6 Mufló

"Caça selectiva:

"De femelles: 50 euros.

"De mascles: 100 euros.

"Caça de trofeu:

"Per peça ferida i no cobrada: 60 euros.

"Per peça cobrada: 130 euros.

2.7 L'establiment i la modificació de les fórmules per al càlcul de la puntuació corresponent a cada peça cobrada, per tal de determinar la quantia de la quota variable o complementària de la taxa, es fan mitjançant ordre o ordres del conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient, amb l'informe favorable de la Intervenció Delegada i del Departament d'Economia i Finances. En l'expedient d'elaboració de l'ordre o les ordres ha de constar una memòria econòmica en la qual s'ha de justificar que la fórmula compleix el principi d'equivalència de l'article 1.2-8. Les fórmules que s'estableixin s'han d'equiparar, de la manera que sigui possible, a les fórmules internacionals fixades pel Consell Internacional de la Caça, però la puntuació que en resulti és independent de les puntuacions oficials d'homologar i en limita els efectes a la liquidació de la quota de la taxa, sens perjudici que altres normes, actes o contractes es puguin remetre també a les fórmules de l'ordre o ordres esmentades.

SUBSECCIÓ DESENA Taxa pels serveis d'acreditació d'entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de medi ambient Artículo 11
ARTICLE 11

Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Se suprimeixen els apartats 1.1, 2.2 i 3.1.1 de l'article 12.14-4 del capítol XIV del títol XII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008.

SUBSECCIÓ ONZENA Taxa pel permís de pesca Artículo 12
ARTICLE 12

Modificació del títol XVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 17.2-3 del capítol II del títol XVII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resten redactats de la manera següent:

  "1. Els subjectes passius que acreditin documentalment la situació d'incapacitat permanent total o absoluta i les persones menors de catorze anys estan exempts del pagament de la taxa en les zones de pesca controlada amb la modalitat de pesca sense mort.

  2. Els subjectes passius que acreditin documentalment la condició de jubilat o jubilada estan exempts del pagament de la taxa en les zones de pesca controlada amb la modalitat de pesca sense mort, de dilluns a dijous, llevat de festius i vigílies de festius. No s'inclou en aquesta exempció la taxa de permisos de zones de pesca controlada intensiva.

 2. Es modifica l'article 17.2-5 del capítol II del títol XVII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

  "Article 17.2-5. Quota

  "La quota de la taxa per permisos de zones de pesca controlada és la següent:

  "1. Salmònids amb mort

  "Tarifa general: 6,65 euros.

  "Membre de la societat de pescadors riberencs: 3,40 euros.

  "Membres federats: 4,25 euros.

  "2. Salmònids sense mort

  "Tarifa general: 5,45 euros.

  "Membre de la societat de pescadors riberencs: 2,75 euros.

  "Membres federats: 3,25 euros.

  "3. Intensiu amb mort

  "Tarifa general: 12,20 euros.

  "Membre de la societat de pescadors riberencs: 6,65 euros.

  "Membres federats: 8,75 euros.

  "4. Intensiu sense mort

  "Tarifa general: 7,70 euros.

  "Membre de la societat de pescadors riberencs: 4,45 euros.

  "Membres federats: 5,25 euros.

  "5. Ciprínids (anual)

  "Tarifa general: 16,45 euros.

  "Membre de la societat de pescadors riberencs: 7,70 euros.

  "Membres federats: 12 euros.

  "6. Ciprínids (diari)

  Tarifa única: 2,75 euros.

SUBSECCIÓ DOTZENA Taxa per a la realització de concursos de pesca Artículo 13
ARTICLE 13

Modificació del títol XVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

S'afegeix un nou capítol, el IV, al títol XVII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:

"Capítol IV. Taxa per a fer concursos de pesca

"Article 17.4-1. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l'autorització per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge per a fer el concurs de pesca a les zones de pesca controlada.

"Article 17.4-2. Subjecte passiu

"És subjecte passiu de la taxa la Federació Catalana de Pesca.

"Article 17.4-3. Exempcions

"1. Estan exempts del pagament de la taxa els concursos de caràcter internacional, estatal o autonòmic, en la modalitat de pesca sense mort.

"2. Estan exempts del pagament de la taxa els concursos en la modalitat de pesca sense mort organitzats per ajuntaments amb motiu de la celebració de la festa major, amb un màxim de dos concursos gratuïts l'any.

"Article 17.4-4. Acreditament

"La taxa s'acredita i es fa efectiva amb l'obtenció del permís per a fer el concurs.

"Article 17.4-5. Quota

"1. L'import de la taxa del concurs resta definida pel nombre de participants i d'acord amb el tipus de la zona de pesca controlada en el qual s'efectua. Les quotes que s'han d'aplicar són les següents:

"Zones de pesca controlada intensiva sense mort: 5,25 euros/participant.

"Zones de pesca controlada intensiva amb mort: 8,75 euros/participant.

"Zones de pesca controlada de salmònids sense mort: 3,25 euros/participant.

"Zones de pesca controlada de ciprínids: 2,75 euros/participant.

2. En el càlcul de la quota no es computen els participants que acrediten documentalment que tenen el corresponent permís anual de pesca per a la zona de pesca controlada en què es fa el concurs. Tampoc no es computen els que acrediten documentalment que tenen una llicència per a incapacitats (tipus RD) o una llicència per a menors d'edat (tipus RM), sempre que el concurs es faci en la modalitat de pesca sense mort.

SUBSECCIÓ TRETZENA Taxa pels drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística Artículo 14
ARTICLE 14

Modificació del títol XVIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Es modifica l'article 18.1-5 del capítol I del títol XVIII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

"Article 18.1-5. Quota

"L'import de la quota és el següent:

"1. Proves per a l'obtenció dels certificats de nivell bàsic, elemental i intermedi: 14,10 euros.

2. Proves per a l'obtenció dels certificats de suficiència i superior: 24,55 euros.

SUBSECCIÓ CATORZENA Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i establiments de transformació de la caça i altres establiments alimentaris subjectes a control oficial Artículo 15
ARTICLE 15

Modificació del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Es modifica l'apartat 1.c de l'article 21.7-4 del capítol VII del títol XXI del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

"c) Per emissió de certificat d'exportació amb desplaçament específic: 50 euros. Els certificats d'exportació que s'emetin en el mateix acte de control oficial, descomptat el primer, tenen un cost addicional de 10 euros per certificat.

c bis) Per emissió de certificat d'exportació sense desplaçament específic: 10 euros.

SUBSECCIÓ QUINZENA Taxa per la prestació del servei del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya Artículo 16
ARTICLE 16

Modificació del títol XXII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Es modifica el capítol V del títol XXII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:

"Capítol V. Taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments

"Article 22.5-1. Fet imposable

"1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya en els casos següents:

"a) Accidents de trànsit.

"b) Rescat i salvament de persones en els casos següents:

"Primer. Si té lloc en zones assenyalades com a perilloses.

"Segon. Si les persones rescatades o salvades no duien l'equipament adequat per a l'activitat.

"Tercer. Si la persona sol·licita el servei sense que hi hagi motius objectivament justificats.

"c) Incendis intencionats o conseqüència d'una imprudència greu del subjecte passiu, sempre que es puguin identificar, en béns mobles o immobles, o incendis de vegetació forestal, agrícola o urbana, o altres tipus d'incendi.

"d) Neteja per vessament de combustibles, olis, líquids perillosos o similars, si és per causa d'una imprudència.

"e) Intervencions en elements interiors o exteriors d'immobles, incloent-hi el sanejament de façanes, rètols publicitaris, alarmes, etc., si aquesta intervenció és per causa d'una construcció o un manteniment deficients per imprudència.

"f) Inundacions ocasionades per obstrucció de desguassos, acumulació de brutícia, dipòsits en mal estat i casos similars, sempre que s'apreciï imprudència en el manteniment dels espais, els immobles o les instal·lacions de gas o aigua a la via pública.

"g) Vigilància i protecció d'incendi o accident en les proves esportives o en altres activitats culturals o de lleure, sens perjudici de les competències municipals, llevat de les que organitzen les entitats sense ànim de lucre i les administracions públiques, si no cobren entrada per assistir-hi i si no es financen amb drets de retransmissió televisiva.

"2. No es produeix el fet imposable ni pels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments ni per la prestació d'altres serveis en el cas de situacions de catàstrofe o calamitat pública.

"Article 22.5-2. Exempcions

"1. Estan exemptes del pagament de la taxa les administracions municipals.

"2. També n'estan exempts:

"a) La prestació de serveis o les intervencions que són conseqüència de fenòmens meteorològics extraordinaris o catastròfics, o de casos de força major.

"b) Els serveis prestats per l'interès general i no en benefici de particulars o de béns determinats.

"Article 22.5-3. Subjectes passius

"1. Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals fa referència l'article 35.4. de la Llei general tributària que siguin beneficiàries de la prestació del servei, llevat dels casos establerts pel punt 2.

"2. En els casos que s'especifiquen a continuació, és subjecte passiu la persona o persones que s'indiquen:

"a) En cas d'accident de trànsit, el subjecte passiu és la persona responsable de l'accident, d'acord amb el que estableixin els informes tècnics de l'autoritat de trànsit. Si no es determina responsable, es consideren subjectes passius els beneficiaris del servei.

"b) En cas d'incendis intencionats o conseqüència d'una imprudència greu, el subjecte passiu és la persona responsable de l'incendi, d'acord amb el que estableixin els informes tècnics de les autoritats competents.

"c) En cas de neteja per vessament imprudent, el subjecte passiu és la persona responsable del vessament de la substància, d'acord amb el que estableixin els informes tècnics de les autoritats competents.

"d) En cas d'intervenció en elements interiors o exteriors d'immobles, el subjecte passiu és la persona propietària de l'immoble o l'arrendatària que ha actuat de manera imprudent en la construcció deficient o en el manteniment de l'immoble, d'acord amb la informació de les autoritats competents.

"e) En cas d'inundacions ocasionades per imprudència, el subjecte passiu és la persona responsable de la inundació, d'acord amb el que estableixin els informes tècnics de les autoritats competents.

"3. Són obligats tributaris en concepte de substituts del contribuent o la contribuent les entitats o societats asseguradores amb què tingui contractada una pòlissa d'assegurança que cobreixi els supòsits objecte de tributació i fins al límit establert com a suma assegurada en aquesta pòlissa.

"En cas d'accident de trànsit, són obligats tributaris, en concepte de substituts dels contribuents, les seves entitats asseguradores.

"A l'efecte de l'obligació de suportar la taxa, quan hi concorren diferents persones beneficiàries de la prestació del servei, la taxa s'ha d'imputar proporcionalment als efectius emprats en les tasques en el benefici de cada subjecte passiu. Si no es poden individualitzar o hi concorren múltiples responsables, la taxa s'ha d'imputar a parts iguals.

"Article 22.5-4. Meritació i exigibilitat

"1. La taxa es merita en el moment que s'inicia la prestació del servei, que coincideix amb la sortida de la dotació corresponent.

"2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, en el supòsit establert per l'apartat 1.g de l'article 22.5-1, es pot exigir el pagament de la taxa prèviament a la prestació del servei. Si, acabada la prova esportiva o l'activitat cultural, la taxa definitiva, segons el que estableix l'article 22.5-5, és superior a la pagada prèviament, s'ha de girar una liquidació complementària per la diferència de la quota meritada.

"Article 22.5-5. Quota

"1. La quota es determina, d'una banda, a partir del nombre d'efectius i mitjans, tant personals com materials, que intervinguin en la prestació del servei, i, de l'altra, segons el temps invertit en aquest servei per cadascun dels efectius i mitjans.

"2. D'acord amb l'apartat 1, els imports que s'han de computar en cada fet imposable per al 2010 són els següents:

"a) Bombers: 31,26 euros per unitat i hora.

"b) Vehicles: 40,65 euros per unitat i hora.

"c) Helicòpters: 2.363,29 euros per unitat i hora.

"En el cas de fraccions d'hora, els imports anteriors s'han d'aplicar de manera proporcional.

"3. Els imports establerts per l'apartat 2 s'han d'actualitzar segons les tarifes aprovades i publicades anualment a la Llei de pressupostos de la Generalitat.

"Article 22.5-6. Liquidació

"Una vegada prestat el servei que constitueix el fet imposable i emès l'informe per la unitat responsable dels bombers de la Generalitat de Catalunya, l'òrgan competent per a liquidar la taxa ha d'emetre la proposta de liquidació, la qual, a més de complir amb tots els requisits i elements exigits per la normativa vigent, ha d'especificar els efectius i mitjans que hi han intervingut i el nombre d'hores emprat, i també l'import vigent corresponent a cada concepte segons el que estableix l'article 22.5-5.

"Article 22.5-7. Afectació de la taxa

"D'acord amb el que estableix l'article 1.1-3 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, els ingressos derivats d'aquesta taxa resten afectats al finançament del cost dels serveis prestats pel cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, amb càrrec al pressupost de despeses del departament competent en la matèria.

"Article 22.5-8. Convenis

"La representació autoritzada de les entitats asseguradores pot sol·licitar a l'òrgan liquidador que estableixi convenis exclusivament per a recaptar la taxa.

"Article 22.5-9. Infraccions i sancions

Les infraccions tributàries de la taxa s'han de qualificar i sancionar d'acord amb el que estableix la Llei de l'Estat 58/2003, general tributària, i les normes que la despleguen.

SUBSECCIÓ SETZENA Taxa per la concessió de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres Artículo 17
ARTICLE 17

Modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

S'afegeix un nou capítol, el II, al títol XXVI del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:

"Capítol II. Taxa per la concessió de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres

"Article 26.2-1. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la concessió de l'autorització administrativa inicial per a treballar, i també les modificacions que se'n facin.

"Article 26.2-2. Subjecte passiu

"Són subjectes passius de la taxa les persones estrangeres a favor de les quals es concedeixin les autoritzacions de treball, llevat en les autoritzacions de treball per compte d'altri, en què el subjecte passiu és l'ocupador o ocupadora, o l'empresari o empresària, que vulgui contractar el treballador o treballadora estranger.

"Article 26.2-3. Exempcions i bonificacions

"1. Estan exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de llur situació, els subjectes passius si la concessió d'autorització de treball és per un període inferior a sis mesos.

"2. Estan exempts d'aquesta taxa per la concessió de les autoritzacions per a treballar els nacionals iberoamericans, filipins, andorrans, de Guinea Equatorial, els sefardites, els fills i néts d'espanyol o espanyola d'origen i els estrangers nascuts a l'Estat espanyol quan vulguin dur a terme una activitat lucrativa, laboral o professional per compte propi.

"Article 26.2-4. Acreditament

"La taxa s'ha d'acreditar quan es concedeixi l'autorització inicial de treball o la seva modificació.

"Article 26.2-5. Quota

"Les quotes per la concessió de les autoritzacions inicials de treball per un període superior a sis mesos són les següents:

"1. Autoritzacions de treball per compte d'altri

"a) Autorització inicial de treball per compte d'altri

"Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 188,25 euros.

"Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 376,54 euros.

"b) Modificació d'autorització de treball per compte d'altri: 75,30 euros.

"2. Autoritzacions de treball per compte propi

"a) Autorització inicial de treball per compte propi: 188,25 euros.

"b) Modificació d'autorització de treball per compte propi: 75,30 euros.

"3. Autoritzacions de treball per a treballadors transfronterers

"a) Per compte d'altri

"Inicial. Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 188,25 euros.

"Inicial. Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 376,54 euros.

"b) Per compte propi. Inicial: 188,25 euros.

"4. Altres autoritzacions per treballar

"a) A titulars d'autorització d'estada per estudis

"Concessió inicial de durada inferior a sis mesos: gratuït.

"Concessió inicial de durada superior a sis mesos: 112,95 euros.

"Modificació: 37,64 euros.

"b) Altres autoritzacions per a treballar (concedides a titulars d'autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals)

"Retribució inferior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 188,25 euros.

Retribució igual o superior a dues vegades el sou mínim interprofessional: 376,54 euros.

"Article 26.2-6. Pagament

El subjecte passiu ha de lliurar a l'òrgan administratiu que va resoldre la concessió, en el termini de quinze dies a comptar de la data de pagament, una còpia del model oficial de liquidació en què consti la realització de l'ingrés. Aquest justificant de pagament també s'ha de presentar en el moment de sol·licitar la targeta d'identitat de l'estranger a la comissaria del Cos Nacional de Policia.

SUBSECCIÓ DISSETENA Taxa per la inscripció a la prova d'accés a la universitat Artículo 18
ARTICLE 18

Modificació del títol XXVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

S'afegeix un nou capítol, el II, al títol XXVII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:

"Capítol II. Taxa per la realització de les proves d'accés a la universitat

"27.2-1. Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves d'accés a la universitat en les diferents modalitats:

"1. Proves d'accés a la universitat per a tots els ensenyaments:

"Prova d'accés a la universitat per als estudiants amb el títol de batxillerat.

"Prova d'accés a la universitat per a més grans de vint-i-cinc anys.

"Prova d'accés a la universitat per a més grans de quaranta-cinc anys.

"2. Prova addicional específica per a l'accés a determinats ensenyaments universitaris.

"Article 27.2-2. Subjecte passiu

"Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves en les diferents modalitats.

"Article 27.2-3. Exempcions i bonificacions

"1. Estan exempts del pagament de la taxa per a la inscripció a les proves d'accés a la universitat en les diferents modalitats els col·lectius següents:

"a) Els estudiants beneficiaris d'una beca a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.

"b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial.

"c) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

"d) Les víctimes d'actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.

"e) Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents.

"f) Els estudiants de 65 anys o més.

"2. S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses de categoria general.

"3. Les justificacions documentals per a acreditar alguna d'aquestes circumstàncies són les mateixes que les que estableix per a aquests col·lectius la disposició que anualment fixa els preus dels serveis acadèmics universitaris.

"Article 27.2-4. Acreditament

"La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

"Article 27.2-5. Quota

"1. Els imports de les quotes per a la inscripció a les proves d'accés a la universitat per a tots els ensenyaments són els següents:

"1.1. Drets d'examen: 30 euros.

"1.2. Cal afegir a la quota establerta per l'apartat anterior la que correspongui en funció de la prova d'accés respecte de la qual se sol·liciti la inscripció:

"1.2.1. Quota de la prova d'accés a la universitat per als estudiants amb el títol de batxillerat:

"a) Fase general: 50 euros.

"b) Fase específica: 10 euros per cada exercici del qual s'examina l'estudiant.

"1.2.2. Quota de la prova d'accés a la universitat per a més grans de vint-i-cinc anys: 50 euros.

"1.2.3. Quota de la prova d'accés a la universitat per a més grans de quaranta-cinc anys: 50 euros.

"2. En el cas que l'ensenyament universitari al qual es vol accedir requereixi la realització de proves addicionals especials establertes per les universitats, els imports de les quotes d'aquestes proves addicionals específiques són els següents:

"2.1. Drets d'examen: 30 euros.

2.2. Quota de la prova específica: 50 euros.

SECCIÓ TERCERA Contribucions especials Artículo 19
ARTICLE 19 Modificació de la Llei 5/1994
 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 60 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

  1. Es crea la contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments - d'ara endavant, contribució - , dins l'àmbit territorial de Catalunya. Als efectes d'aquesta contribució, dins el concepte de millora s'inclouen les actuacions que comporten una ampliació qualitativa o quantitativa dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

 2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 65 de la Llei 5/1994, que resta redactat de la manera següent:

  3. El cost total a què es refereix l'apartat 1 es calcula sobre la base de les quantitats consignades anualment en el pressupost de la Generalitat, i té caràcter de mera previsió. En conseqüència, si el cost efectiu resulta superior o inferior al previst, el dèficit o l'excés s'ha de traslladar a la base imposable dels exercicis següents.

 3. Es modifica l'apartat 6 de l'article 66 de la Llei 5/1994, que resta redactat de la manera següent:

  6. Si la suma total de les quotes exigibles al conjunt dels subjectes passius és superior o inferior al 90% de la base imposable, l'excés o el defecte s'ha de traslladar als exercicis successius fins a la seva amortització total.

 4. S'afegeix una nova disposició transitòria, l'onzena, a la Llei 5/1994, amb el text següent:

  "Onzena

  Fins a l'entrada en vigor del reglament a què fa referència l'article 67.2, pel qual es regulen els serveis de prevenció, extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, és aplicable la normativa general en matèria tributària.

CAPÍTOL II Tributs cedits Artículos 20 a 33
SECCIÓ PRIMERA Impost sobre la renda de les persones físiques Artículos 20 y 21
ARTICLE 20

Deducció en concepte d'inversió per un àngel inversor per l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats noves o de creació recent.

 1. El contribuent o la contribuent es pot aplicar, en la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques, en la part corresponent a la comunitat autònoma, i amb efecte des de l'1 de gener de 2010, una deducció del 30% de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils a què es refereix l'apartat 2. L'import màxim d'aquesta deducció és de 6.000 euros. En cas de declaració conjunta aquests límits s'apliquen a cadascun dels contribuents.

 2. Perquè es pugui aplicar la deducció establerta per l'apartat 1 cal que es compleixin els requisits i les condicions següents:

  1. La participació assolida pel contribuent o la contribuent computada juntament amb les del cònjuge o la cònjuge o persones unides per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ésser superior al 35% del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

  2. L'entitat en què s'ha de materialitzar la inversió ha de complir els requisits següents:

   Primer. Ha de tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anònima laboral o societat limitada laboral.

   Segon. Ha de tenir el domicili social i fiscal a Catalunya.

   Tercer. Ha de desenvolupar una activitat econòmica. A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8.dos. a de la Llei de l'Estat 19/1991, del 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

   Quart. Ha de comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, i donada d'alta en el règim general de la seguretat social.

   Cinquè. Si la inversió s'ha fet mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil ha d'haver estat constituïda en els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, i no pot cotitzar al mercat nacional de valors ni al mercat alternatiu borsari.

   Sisè. El volum de facturació anual no ha de superar un milió d'euros.

  3. El contribuent o la contribuent pot formar part del consell d'administració de la societat en què ha materialitzat la inversió, però en cap cas no pot dur a terme funcions executives ni de direcció. Tampoc no pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió.

  4. Les operacions en què sigui aplicable la deducció s'han de formalitzar en escriptura pública, en la qual s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

  5. Les participacions adquirides s'han de mantenir en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys.

  6. Els requisits establerts pels apartats segon, tercer i quart de l'apartat 2. b , i el límit màxim de participació regulat per l'apartat 2. a , s'han de complir durant un període mínim de tres anys a comptar de la data d'efectivitat de l'acord d'ampliació de capital o constitució que origini el dret a la deducció.

 3. L'incompliment dels requisits i les condicions establerts pels apartats 2.a, 2.e i 2.f comporta la pèrdua del benefici fiscal i el contribuent o la contribuent ha d'incloure en la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en què s'ha produït l'incompliment la part de l'impost que s'ha deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.

 4. La deducció referida en els apartats anteriors és del 50%, amb un límit de 12.000 euros, en el cas de societats creades o participades per universitats o centres de recerca.

ARTICLE 21

Deducció per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari.

 1. Amb efecte des de l'1 de gener de 2010, en la part de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a la comunitat autònoma, el contribuent o la contribuent es pot aplicar una deducció del 20% de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions com a conseqüència d'acords d'ampliació de capital subscrits per mitjà del segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari aprovat per acord del Govern de l'Estat en el Consell de Ministres del 30 de desembre de 2005 i regulat per les circulars 1, 2, 3 i 4 del Mercat Alternatiu Borsari. L'import màxim d'aquesta deducció és de 10.000 euros. En el cas de declaració conjunta, l'import màxim de deducció és de 10.000 euros per cada contribuent de la unitat familiar que ha efectuat la inversió.

 2. Per a poder aplicar la deducció a què fa referència l'apartat 1 cal complir els requisits següents:

  1. La participació assolida pel contribuent o la contribuent en la societat objecte de la inversió no pot ésser superior al 10% del seu capital social.

  2. Les accions adquirides s'han de mantenir en el patrimoni del contribuent o la contribuent durant un període de dos anys, com a mínim.

  3. La societat objecte de la inversió ha de tenir el domicili social i fiscal a Catalunya, i no ha de tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8.dos.a de la Llei de l'Estat 19/1991, del 6 de juny, del impost sobre el patrimoni.

 3. L'incompliment dels requisits anteriors durant el termini de dos anys a comptar de la data d'adquisició de la participació comporta la pèrdua del benefici fiscal i el contribuent o la contribuent ha d'incloure en la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en què s'ha produït l'incompliment la part de l'impost que s'ha deixat de pagar com a conseqüència de l'aplicació de la deducció que ha esdevingut improcedent, juntament amb els interessos de demora meritats.

SECCIÓ SEGONA Impost sobre successions i donacions Artículos 22 a 29
ARTICLE 22 Reduccions personals

No vigent

ARTICLE 23 Reducció per a persones grans

No vigent

ARTICLE 24 No vigent
ARTICLE 25 No vigent
ARTICLE 26 No vigent
ARTICLE 27 Tarifa

No vigent

ARTICLE 28 Coeficients multiplicadors

No vigent

ARTICLE 29 Situacions convivencials d'ajuda mútua

No vigent

SECCIÓ TERCERA Tributació sobre el joc Artículos 30 y 31
ARTICLE 30 Tipus tributaris i quotes fixes

Es modifica la lletra a de l'article 33.1 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures fiscals i d'adaptació a l'euro, que resta redactada de la manera següent:

a) El tipus tributari general és del 25% sobre la base definida per l'article 3.3r del Reial decret llei 16/1977, del 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar. Aquest tipus tributari s'aplica a tots els jocs de sort, envit o atzar que no tinguin assenyalat un tipus tributari específic.

ARTICLE 31 Meritació

Es modifica l'article 34 de la Llei 25/1998, que resta redactat de la manera següent:

"Article 34. Meritació

"1. La taxa es merita, amb caràcter general, en el moment de l'autorització i, si aquesta no hi és, en el moment de la celebració o l'organització del joc.

"2. En el cas del joc de la plena o bingo, la taxa es merita en el moment del subministrament de cartons a l'entitat titular de l'autorització administrativa corresponent o a l'empresa de serveis gestora del joc del bingo.

"3. En el cas de màquines o aparells automàtics aptes per a la realització de jocs d'atzar:

"a) La taxa és exigible per trimestres naturals i s'acredita el primer dia de cada trimestre pel que fa a les màquines o els aparells autoritzats en trimestres precedents. A aquests efectes, la taxa s'acredita sempre que no consti fefaentment que abans del primer dia de cada trimestre natural s'ha renunciat a l'autorització d'explotació de la màquina o s'ha revocat aquesta per qualsevol causa.

"b) Per a les màquines de nova autorització, la data d'acreditament de la taxa coincideix amb la data de l'autorització, i s'ha de satisfer la taxa del trimestre en curs dins el termini que es fixi per reglament.

"c) En el cas de transmissió de la màquina abans del termini que el reglament estableixi per al pagament del trimestre en curs, es pot establir, també per reglament, l'avançament del pagament.

d) No es merita la taxa en cas de suspensió temporal del permís d'explotació atorgat per l'òrgan competent en matèria de joc i apostes.

SECCIÓ QUARTA Gestió i obligacions formals Artículos 32 y 33
ARTICLE 32

Ajornament excepcional de l'impost sobre successions i donacions per les oficines de gestió.

No vigent

ARTICLE 33

Obligacions formals en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

En l'autoliquidació de l'impost corresponent a operacions societàries de constitució i ampliació de capital en què els subscriptors vulguin aplicar les deduccions, aprovades per la Generalitat en l'impost sobre la renda de les persones físiques, per inversió en accions o participacions d'empreses noves o de creació recent i per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari, s'hi han de fer constar les dades identificatives dels subscriptors i l'import del capital subscrit per cadascun d'ells.

TÍTOL II Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques Artículos 34 a 65
CAPÍTOL I Gestió financera i control Artículos 34 a 40
ARTICLE 34

Addició de dos articles al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 1. S'afegeix un nou article, el 22 bis, al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, amb el text següent:

  "Article 22 bis. Obligacions informatives del sector públic de la Generalitat amb relació a avals i operacions d'endeutament

  Totes les entitats autònomes, empreses de la Generalitat i societats, consorcis, fundacions i altres entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret en què participa la Generalitat han d'informar el Departament d'Economia i Finances sobre les disposicions que efectuïn de les operacions d'endeutament formalitzades, i també de l'aplicació que en fan. A aquest efecte, han de trametre al Departament d'Economia i Finances, amb la periodicitat que es determini i en el format que el Departament estableixi, la informació sobre llur endeutament viu.

 2. S'afegeix una nova secció, la cinquena, amb un nou article, el 53 bis, en el capítol V del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:

  "Secció cinquena. Regles d'actuació amb relació als avals i les operacions d'endeutament de les entitats del sector públic de la Generalitat

  "Article 53 bis. Regles d'actuació

  "Els representants de la Generalitat en els òrgans de decisió dels consorcis, les fundacions i altres entitats, de qualsevol forma jurídica admesa en dret, en què participa la Generalitat han d'obtenir, amb l'exercici previ del dret de vot, les autoritzacions següents:

  "a) Per a operacions d'endeutament o d'aval per un import superior al 50% dels fons patrimonials o dels recursos propis de l'entitat en qüestió o que sobrepassin la participació de la Generalitat, cal l'autorització del Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d'economia i finances. Per imports inferiors cal l'autorització del departament competent en matèria d'economia i finances.

  b) Per a l'adquisició onerosa o gratuïta o per a l'alienació de títols representatius del capital social o per a la disminució o l'ampliació del capital de societats participades, cal l'autorització del Govern, a proposta conjunta del conseller o consellera competent en matèria d'economia i finances i del conseller o consellera que ho sigui per raó de la matèria.

ARTICLE 35

Addició d'un article 90 bis al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

S'afegeix un nou article, el 90 bis, al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, amb el text següent:

"Article 90 bis

"A les subvencions i transferències regulades per aquesta llei, se'ls apliquen, amb caràcter general, les regles següents:

"a) L'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes establerts per aquesta llei i amb relació a les subvencions i transferències que atorguen, poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, fins i tot en els supòsits en què aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la subvenció o transferència.

"b) El Govern ha de regular els límits a la possibilitat d'acumular entre si càrrecs executius o de gestió a les entitats que perceben subvencions provinents de l'Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el seu sector públic, quan facin entre elles donacions, aportacions a títol gratuït o prestacions amb aquesta naturalesa o mantinguin relacions financeres.

"c) Els beneficiaris de subvencions han de sotmetre obligatòriament als seus òrgans interns i independents de control la comprovació de la destinació adequada dels fons que rebin en concepte de subvencions o transferències, incloent-hi la referida als fons atribuïts a títol gratuït o en virtut de relacions financeres en favor de tercers. En aquest darrer cas, els tercers han de sotmetre igualment a llurs òrgans de control la comprovació de la destinació dels fons rebuts.

"d) Els beneficiaris de subvencions han de garantir que llurs òrgans de govern coneixen, analitzen i debaten, de manera directa i independent dels responsables directes de la gestió, les auditories fetes sobre els comptes de l'entitat.

e) L'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic no poden concedir subvencions o transferències a entitats els directius de les quals perceben remuneracions que, segons el criteri motivat de l'òrgan concedent, atenent les circumstàncies de l'entitat i del perceptor de la remuneració, són manifestament desproporcionades. Aquesta regla es pot excepcionar de manera motivada, especialment en els casos de convenis de col·laboració per a programes específics d'interès públic que se signin amb entitats el finançament de les quals és majoritàriament privat. Per al compliment del que estableix aquest apartat, les entitats que sol·liciten subvencions han de donar publicitat a les dites retribucions en la memòria que s'adjunta amb llurs estats comptables.

ARTICLE 36

Modificació de l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 1. S'afegeix una nova lletra, la i, a l'apartat 2 de l'article 92 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:

  "i) L'obligació del beneficiari o beneficiària de fer una declaració responsable que abasti:

  "Primer. Les remuneracions que percep el personal directiu de l'entitat subvencionada; entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives i d'administració.

  "Segon. El compromís de donar publicitat a les dites remuneracions en la memòria que s'adjunta amb els estats comptables.

  "Tercer. El compromís de les entitats de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l'estructura retributiva esmentada.

  Quart. El compliment de les regles establertes pels apartats a, b, c i d de l'article 90 bis.

 2. S'afegeix un nou apartat, el 9, a l'article 92 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:

  9. La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables a què fan referència la lletra i de l'apartat 2 d'aquest article, a més d'ésser causa d'exclusió del sol·licitant o la sol·licitant de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

ARTICLE 37

Addició d'un article 92 bis al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

S'afegeix un nou article, el 92 bis, al text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:

"Article 92 bis

"1. Els beneficiaris de subvencions provinents de l'Administració de la Generalitat o dels ens que integren el seu sector públic no poden fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins l'acabament de l'activitat subvencionada. Aquesta prohibició també s'aplica a les transferències regulades per aquesta llei.

"2. Els beneficiaris no poden portar a terme en cap cas les activitats a què fa referència l'apartat 1, en favor de qualssevol altres persones jurídiques, per un import superior a tres mil euros, o inferior, quan acumuladament i respecte d'un mateix perceptor ultrapassin en l'exercici corrent aquesta quantia, llevat dels casos següents:

"a) Si l'aportació a títol gratuït es fa a favor d'una administració pública, a les entitats sotmeses a tutela de la Generalitat perquè pertanyen a la seva administració corporativa o si les prestacions es deriven del compliment d'una normativa sectorial.

"b) Si es tracta d'entitats que, d'acord amb llurs normes fundacionals o estatutàries, tenen com a finalitat la col·laboració amb l'Administració o la prestació de serveis d'interès social, les quals requereixen, necessàriament, l'atorgament d'ajuts.

"c) Si el beneficiari presenta la sol·licitud de la subvenció fent-hi constar, expressament, que els fons rebuts poden ésser objecte d'actuacions a títol gratuït o finançar aportacions amb aquesta naturalesa a favor de tercers. En aquest cas s'entén concedida l'excepció quan, motivadament, es dicti la resolució de concessió.

3. L'incompliment del que estableix aquest article és causa de revocació de les subvencions i les transferències, sens perjudici de la resta de les responsabilitats que legalment se'n derivin.

ARTICLE 38

Modificació de l'article 94 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

S'afegeix un nou paràgraf a l'apartat 5 de l'article 94 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:

Les transferències, les subvencions directes i les subvencions establertes amb caràcter nominatiu per la Llei de pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis, fundacions i altres persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil euros s'han de formalitzar mitjançant convenis.

ARTICLE 39

Modificació de l'article 97 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

S'afegeix un nou apartat, el 12, a l'article 97 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, amb el següent text:

12. El Departament d'Economia i Finances ha d'incloure en el Pla anual de control de la Intervenció General un apartat específic relatiu al compliment de les regles generals establertes per l'article 90 bis amb relació a l'article 92 bis d'aquesta llei. La comprovació s'ha de fer utilitzant tècniques de mostreig i és preferent quan la concessió de la subvenció s'ha vehiculat mitjançant conveni. Dins el primer trimestre de cada any, i respecte de l'exercici anterior, s'ha de lliurar al conseller o consellera del Departament d'Economia i Finances el resultat dels informes esmentats.

ARTICLE 40 Modificació de la Llei 13/2006

Es modifica l'apartat 2 de l'article 22 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent:

"2. Tenen dret a la prestació regulada per aquest article els menors d'edat tutelats per la Generalitat que es troben en una de les situacions següents:

"a) Atenció en la pròpia família.

"b) Acolliment simple en família extensa.

"c) Acolliment simple en família aliena.

d) Acolliment preadoptiu de menors amb discapacitat.

CAPÍTOL II Normes patrimonials Artículos 41 y 42
ARTICLE 41

Modificació del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 7 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, que resta redactat de la manera següent:

  1. La desafectació dels béns de domini públic de la Generalitat correspon al Departament d'Economia i Finances si llur valor segons taxació pericial no excedeix de quinze milions d'euros, i correspon al Govern, a proposta del Departament d'Economia i Finances, si supera aquesta quantitat. En ambdós casos és prèvia la instrucció de l'expedient pel Departament d'Economia i Finances, en què s'ha d'acreditar que no és necessària l'afectació a l'ús general o als serveis públics.

 2. Es modifica la lletra a de l'article 8.1 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, que resta redactada de la manera següent:

  a) Quan, per resolució expressa del conseller o consellera d'Economia i Finances, s'afectin a un ús general o a un servei públic.

 3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la manera següent:

  1. L'aprovació dels expedients d'alienació dels béns immobles no afectats a l'ús general o al servei públic correspon al conseller o consellera d'Economia i Finances si el valor del bé, segons taxació pericial, és inferior a quinze milions d'euros, i al Govern, a proposta del Departament d'Economia i Finances, si el valor del bé, també segons taxació pericial, és igual o superior a la dita quantitat. Així mateix, correspon al Govern d'aprovar l'alienació directa de béns immobles, sigui quin sigui llur valor, que s'hagin de continuar utilitzant temporalment per a la prestació de serveis. L'acord d'alienació d'aquests immobles pot autoritzar la formalització de contractes d'arrendament o l'arrendament financer dels immobles. S'ha de donar compte al Parlament dels expedients d'alienació de béns immobles de valor superior a trenta milions d'euros.

 4. Es modifica l'apartat 3 de l'article 18 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la manera següent:

  3. L'alienació de béns immobles mitjançant subhasta pública pot ésser acordada per lots. Per a concórrer a les subhastes, els licitadors han de constituir una garantia que ha de fixar l'òrgan competent en l'aprovació dels expedients d'alienació, si bé mai pot ésser inferior a l'equivalent al 5% ni superior al 25% de la quantitat fixada com a tipus de licitació. En el cas d'alienació directa, abans de l'aprovació de l'alienació, l'interessat o interessada ha d'haver dipositat en concepte de garantia l'equivalent al 25% del preu de venda, determinat per taxació pericial. Les garanties s'han de constituir en la caixa general de dipòsits de la Generalitat, a disposició del conseller o consellera d'Economia i Finances, en qualsevol de les formes establertes reglamentàriament. Si es constitueixen en metàl·lic, en cas que es formalitzi l'alienació, aquestes prenen la consideració de quantitat lliurada a compte del preu a satisfer per l'adquirent.

 5. S'afegeix un nou apartat, el 4, a l'article 18 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, amb el text següent:

  4. Si per causa imputable a l'interessat o interessada no s'arriba a formalitzar l'alienació, el dipòsit constituït s'aplica al tresor de la Generalitat en concepte de penalitat i la mesa pot oferir l'adjudicació al licitador o licitadora que hagi formulat la segona millor postura.

 6. Es modifica l'apartat 1 de l'article 20 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la manera següent:

  1. L'alienació de béns mobles s'ha de fer mitjançant subhasta pública, però el Departament d'Economia i Finances pot acordar la dispensa del tràmit en els supòsits de l'article 13.2. Si es tracta d'obres d'art o d'objectes d'interès històric, arqueològic o artístic, l'aprovació correspon al Govern; però correspon al Parlament, per mitjà d'una llei, si el valor, segons taxació pericial, excedeix de cinc-cents mil euros. L'acord d'alienació implica, en tots els casos, la desafectació dels béns.

 7. Es modifica l'apartat 2 de l'article 41 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la manera següent:

  "2. Les infraccions administratives es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

  "a) Són infraccions lleus les que han produït danys fins a 600 euros.

  "b) Són infraccions greus les que han produït danys de més de 600 i menys de 6.000 euros.

  c) Són infraccions molt greus les que han produït danys de més de 6.000 euros.

ARTICLE 42 Modificació de la Llei 13/1996
 1. Es modifica la lletra b de l'article 9.1 de la Llei 13/1996, del 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge, que resta redactada de la manera següent:

  b) Per infraccions lleus, l'import de la sanció no pot superar el 35% de l'import de la fiança o de les seves actualitzacions que siguin procedents, amb un màxim de 3.000 euros.

 2. Es modifica l'article 12 bis de la Llei 13/1996, que resta redactat de la manera següent:

  "Article 12 bis. Recàrrecs per dipòsits de fiances fora de termini

  "1. En el cas que les fiances es dipositin fora del termini establert sense requeriment previ de la Inspecció, s'aplica un recàrrec del 5%, del 10% o del 15% sobre l'import de la fiança, si el termini no supera, respectivament, els tres, els sis o els dotze mesos, amb exclusió de les sancions que es puguin exigir i dels interessos de demora.

  "2. En el cas que les fiances es dipositin fora del termini establert, sense el requeriment previ de la Inspecció, una vegada transcorreguts dotze mesos, s'aplica un recàrrec del 20% i els interessos de demora que s'hagin meritat a comptar del termini establert per a dipositar la fiança, amb exclusió de les sancions que es puguin exigir.

  "3. En el cas que les fiances es dipositin fora del termini establert, amb el requeriment previ de la Inspecció, una vegada transcorreguts dotze mesos, s'aplica un recàrrec del 25% de l'import de la fiança i els interessos de demora, que s'han meritat a comptar del termini establert per dipositar la fiança, amb exclusió de les sancions que es puguin exigir.

  4. L'import màxim dels recàrrecs no pot superar els mil cinc-cents euros en cap dels casos previstos.

CAPÍTOL III Secció primera Artículos 43 a 65

Universitats

ARTICLE 43 Modificació de la Llei 1/2003

Es modifica l'apartat 2 de la disposició addicional cinquena de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

2. Els estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya regulada per aquesta llei han de fixar el termini per a la resolució dels procediments de la seva competència. En tot cas, els informes relatius al professorat lector i el professorat col·laborador s'han d'emetre en el termini màxim de sis mesos, passats els quals s'entenen valorats positivament. Les acreditacions de recerca i de recerca avançada s'han d'expedir en el termini màxim de sis mesos, passats els quals sense resolució expressa s'entenen atorgades.

ARTICLE 44 Modificació de la Llei 3/1995

Es modifica l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei 3/1995, del 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

"3. El Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya és constituït pels membres següents:

"a) Cinc patrons representants de les entitats fundadores, dels quals un és el director o directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, dos són designats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i dos més són designats per la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis.

"b) Vuit patrons designats pel Govern de la Generalitat.

"c) Deu patrons designats pel Patronat d'entre persones físiques o jurídiques, de rellevància en els àmbits social, cultural, científic o professional, que no pertanyin al sector públic.

El càrrec de president o presidenta del Patronat ha de recaure en un dels vuit patrons designats pel Govern de la Generalitat.

SECCIÓ SEGONA Entitats de dret públic de la Generalitat Artículos 45 y 46
ARTICLE 45 Modificació de la Llei 16/2005
 1. S'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 3 de la Llei 16/2005, del 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, amb el text següent:

  3. L'Institut Cartogràfic de Catalunya, en el desenvolupament de les seves funcions, té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, i que tenen la consideració de poders adjudicadors, i també dels ens locals de Catalunya, als efectes del que estableix l'article 4.1.n de la Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic. En conseqüència, l'Institut Cartogràfic de Catalunya està obligat a portar a terme, en l'àmbit de les funcions que estableix aquesta llei, els encàrrecs que li formulin els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens integrats en el seu sector públic o els ens locals de Catalunya. Les relacions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya amb els departaments i els ens o les entitats dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs.

 2. S'afegeix un nou article, el 26 bis, a la Llei 16/2005, amb el text següent:

  "Article 26 bis. Actuació com a mitjà propi

  "1. L'Institut Cartogràfic de Catalunya, en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic, articula les relacions amb els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, i amb els ens locals, mitjançant encàrrecs que no tenen naturalesa contractual. Els encàrrecs han d'incloure, com a mínim, l'abast corresponent, la previsió dels costos i el sistema de finançament.

  "2. L'Institut Cartogràfic de Catalunya no pot participar en les licitacions públiques convocades pels ens respecte dels quals té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic. Això no obstant, quan no concorri cap licitador, es pot encarregar a l'Institut Cartogràfic de Catalunya l'execució de l'activitat objecte de la licitació pública.

  3. El Govern ha d'aprovar anualment les directrius per a la fixació individualitzada de les tarifes de referència que s'han d'aplicar per a les diferents activitats de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i les condicions bàsiques d'execució d'aquestes activitats. La Comissió de Govern Local ha d'informar prèviament de la proposta de directrius per a la fixació de les tarifes pels encàrrecs dels ens locals.

 3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 26 de la Llei 16/2005, que resta redactat de la manera següent:

  1. La contractació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya es regeix per la legislació sobre contractació del sector públic.

ARTICLE 46 Modificació de la Llei 19/2005
 1. S'afegeix un nou apartat, el 4, a l'article 1 de la Llei 19/2005, del 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya, amb el text següent:

  4. L'Institut Geològic de Catalunya, en el desenvolupament de les seves funcions, té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, i que tenen la consideració de poders adjudicadors, a l'efecte del que estableix l'article 4.1.n de la Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic. En conseqüència, l'Institut Geològic de Catalunya està obligat a portar a terme, en l'àmbit de les funcions que estableix aquesta llei, els encàrrecs que li formulin els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens integrats en el seu sector públic. Les relacions de l'Institut Geològic de Catalunya amb els departaments i els ens o les entitats dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs.

 2. S'afegeix un nou article, el 20 bis, a la Llei 19/2005, amb el text següent:

  "Article 20 bis. Actuació com a mitjà propi

  "1. L'Institut Geològic de Catalunya, en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic, articula les relacions amb els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, mitjançant encàrrecs que no tenen naturalesa contractual. Els encàrrecs han d'incloure, com a mínim, l'abast corresponent, la previsió dels costos i el sistema de finançament.

  "2. L'Institut Geològic de Catalunya no pot participar en les licitacions públiques convocades pels ens respecte dels quals té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic. Això no obstant, quan no concorri cap licitador, es pot encarregar a l'Institut Geològic de Catalunya l'execució de l'activitat objecte de la licitació pública.

  3. El Govern ha d'aprovar anualment les directrius per a la fixació individualitzada de les tarifes de referència que s'han d'aplicar per a les diferents activitats de l'Institut Geològic de Catalunya i les condicions bàsiques d'execució d'aquestes activitats.

SECCIÓ TERCERA Entitats autònomes de caràcter administratiu Artículo 47
ARTICLE 47 Modificació de la Llei 10/1989

Es modifica l'apartat 1 de l'article 5 de la Llei 10/1989, del 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que resta redactat de la manera següent:

1. El Patronat exerceix les seves competències dins l'àmbit territorial establert en el corresponent decret de delimitació territorial del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

SECCIÓ QUARTA Urbanisme Artículos 48 a 51
ARTICLE 48

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per a l'aclariment de les facultats dels plans especials urbanístics.

[No vigent]

ARTICLE 49

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per al reforçament de la iniciativa pública en la formulació del planejament urbanístic general.

[No vigent]

ARTICLE 50

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per al reforçament del control públic, la transparència i la recuperació de plusvàlues en les modificacions d'instruments de planejament urbanístic general que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de l'ús industrial, o la transformació dels usos previstos.

[No vigent]

ARTICLE 51

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per regular la publicitat per mitjans telemàtics dels convenis urbanístics.

[No vigent]

SECCIÓ CINQUENA Transport públic de viatgers Artículo 52
ARTICLE 52 Modificació de la Llei 7/2004
 1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 l'article 52 de la de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que resten redactats de la manera següent:

  "3. En el cas que l'usuari o usuària viatgi sense bitllet, amb un títol de transport no validat o amb un títol de transport no vàlid per a les característiques del trajecte o de l'usuari o usuària, s'han d'adoptar les mesures següents:

  "a) El personal de l'empresa operadora ha de requerir a l'usuari o usuària l'abonament d'una percepció mínima de 50 euros. A aquest efecte, el personal de l'empresa operadora ha d'expedir el document justificatiu corresponent a la percepció mínima. Aquest import s'ha d'abonar en un termini de trenta dies a comptar de la intervenció del personal de l'empresa operadora. Si la percepció mínima és abonada de manera immediata, en el moment en què s'emet el títol corresponent, l'import es redueix d'un 50%.

  "b) En el cas que l'usuari o usuària no efectuï el pagament immediat de la percepció mínima, el personal de l'empresa operadora ha de sol·licitar que s'identifiqui per tal de gestionar-ne el cobrament. En el cas que no s'efectuï el pagament durant els trenta dies posteriors a la intervenció, l'Administració titular del servei ha de tramitar el procediment sancionador corresponent, sempre que l'actuació de l'usuari o usuària constitueixi una infracció administrativa d'acord amb la normativa de transport aplicable.

  "c) En el cas que l'usuari o usuària es negui a abonar la percepció mínima o a identificar-se adequadament, el personal de l'empresa operadora pot sol·licitar l'auxili del personal de seguretat o dels agents de l'ordre públic perquè l'identifiquin, sens perjudici de la facultat de requerir-li que abandoni el mitjà de transport o les instal·lacions.

  4. En el cas que, amb la identificació prèvia de l'usuari o usuària, es comprovi que es tracta d'un títol de transport que no és vàlid a causa de les seves característiques, o quan la persona es negui a identificar-se i, per tant, no s'hagi pogut comprovar aquest aspecte, el personal d'intervenció ha de retenir el títol i dipositar-lo en el lloc que es determini perquè la persona titular, amb l'acreditació prèvia, pugui retirar-lo.

 2. S'afegeix un nou apartat, el 7, a l'article 52 de la de la Llei 7/2004, amb el text següent:

  7. En els àmbits territorials en què s'hagi establert un sistema d'integració tarifària amb una tipologia pròpia de títols de transport, s'ha d'aplicar, amb caràcter genèric, la percepció mínima amb l'import esmentat, sens perjudici que l'autoritat competent pugui proposar imports diferents, que han d'ésser aprovats per resolució de la persona titular del departament competent en matèria de transports, per supòsits relacionats amb la utilització inadequada del títol, en els termes descrits en l'apartat 2.

SECCIÓ SISENA Ports Artículo 53
ARTICLE 53 Modificació de la Llei 5/1998
 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 1 de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

  1. Aquesta Llei té per objecte d'establir l'organització portuària de la Generalitat i regular la planificació, la construcció, la modificació, la gestió, la utilització i el règim de policia dels ports, de les marines interiors i de la resta d'obres o construccions nàutiques i portuàries que són competència de la Generalitat, i també llur règim econòmic i financer.

 2. Es modifica la lletra a de l'article 8 de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:

  a) L'organització, la gestió i l'administració dels ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors que gestioni directament o indirectament l'ens públic, inclosa la gestió, recaptació i revisió dels tributs portuaris, i també la planificació, la confecció de projectes, l'execució i la conservació de les seves obres i instal·lacions, d'acord amb la normativa urbanística aprovada.

 3. Es modifica la lletra j de l'article 13 de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:

  j) Adoptar acords en matèria de tributs portuaris i preus privats.

 4. Es modifica la lletra a de l'article 20.1 de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:

  a) Els tributs portuaris i els ingressos que tinguin el caràcter de recursos de dret privat obtinguts en l'exercici de les seves funcions.

 5. Se suprimeixen els apartats 1 i 2 de l'article 93 de la Llei 5/1998.

 6. Es modifica l'apartat 1 de l'article 102 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

  1. Tenen la consideració d'infracció administrativa en l'àmbit portuari les accions i les omissions tipificades i sancionades per aquesta Llei. En matèria de tributs portuaris s'aplica el règim d'infraccions i sancions establert per la Llei de l'Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i per les disposicions que la complementen o desenvolupen.

 7. Es modifica la secció tercera del capítol III del títol IV del llibre II de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:

  "Secció tercera. Preus privats

  "Article 93. Preus privats

  "Correspon a Ports de la Generalitat determinar el preu exigible als particulars en contraprestació per les activitats econòmiques portuàries i serveis diversos que porta a terme a sol·licitud d'aquests particulars.

  "Article 93 bis. Revisió i actualització dels preus privats

  "1. Correspon a Ports de la Generalitat revisar el preu que pot exigir als particulars en contraprestació per les activitats econòmiques portuàries i serveis diversos que porta a terme a sol·licitud d'aquests particulars.

  "2. Els preus establerts per Ports de la Generalitat s'entenen automàticament actualitzats l'1 de gener de cada any, en una proporció equivalent al 100% de la variació interanual experimentada per l'índex general de preus de consum a Catalunya.

  "Article 93 ter. Exigibilitat

  "1. Ports de la Generalitat pot exigir el pagament del preu de les activitats econòmiques portuàries i serveis diversos des del moment que rep la petició de la persona interessada. A tal efecte, l'entitat ha d'expedir la factura corresponent. El sol·licitant o la sol·licitant l'ha de fer efectiva en el termini de trenta dies naturals a comptar de la seva notificació.

  "2. Ports de la Generalitat pot exigir un dipòsit previ o la constitució d'avals per a garantir el cobrament de les factures emeses, per l'import corresponent.

  "3. Transcorregut el termini de pagament sense que el sol·licitant o la sol·licitant hagi fet efectiu el preu exigit, la Gerència de Ports de la Generalitat ha de certificar aquesta circumstància i ho ha de notificar a la persona obligada al pagament. La quantitat deguda genera l'interès legal de diners vigents incrementats en dos punts durant el període en què s'hagi incorregut en mora.

  "4. Si la persona obligada al pagament ha constituït alguna garantia, Ports de la Generalitat, amb el requeriment previ a la persona interessada, ha de procedir al cobrament de la quantitat deguda amb càrrec a la dita garantia. Altrament, Ports de la Generalitat ha de reclamar la quantitat deguda davant els òrgans de la jurisdicció ordinària. El certificat emès per la Gerència de Ports de la Generalitat té la consideració de títol executiu als efectes de l'acció executiva, d'acord amb el que estableix l'article 517 de la Llei de l'Estat 1/2000, del 7 de gener, d'enjudiciament civil, i permet la promoció del procés d'execució corresponent amb independència de l'import efectivament reclamat. La falta de pagament dels interessos meritats durant el període en què s'ha incorregut en mora habilita igualment Ports de la Generalitat per a l'exercici de l'acció executiva en la manera establerta per aquest article.

  "Article 93 quater. Reclamació prèvia a la via judicial civil

  "1. En matèria de preus privats per la realització d'activitats econòmiques portuàries, les persones interessades han de formular reclamació prèvia per la via administrativa a l'exercici d'accions fundades en dret privat contra Ports de la Generalitat, en la manera establerta per la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  2. Correspon al conseller o consellera competent en matèria de ports la resolució de les reclamacions prèvies per la via administrativa a l'exercici d'accions fundades en dret privat en aquesta matèria. La resolució s'ha de dictar en el termini de tres mesos a comptar de l'entrada de la reclamació en el registre de l'òrgan competent per a resoldre. El venciment del termini establert sense que s'hagi dictat i notificat la resolució de la reclamació en determina la desestimació. La interposició de la reclamació prèvia no suspèn l'obligació d'efectuar el pagament de la factura en la manera establerta per l'article 93 ter.

 8. S'afegeix una nova secció, la quarta, al capítol III del títol IV del llibre II de la Llei 5/1998, amb el text següent:

  "Secció quarta. Utilització d'instal·lacions en règim de concessió

  "Article 93 quinquies. Utilització d'instal·lacions en règim de concessió

  El tràfic portuari que utilitza instal·lacions en règim de concessió administrativa, construïdes o no per particulars, és subjecte al pagament a Ports de la Generalitat de les contraprestacions que corresponguin, segons el règim jurídic aplicable, que s'estableixen en les clàusules de la concessió, amb les bonificacions i les exempcions que hi siguin determinades.

SECCIÓ SETENA Ordenació ambiental Artículos 54 y 55
ARTICLE 54 Modificació de la Llei 6/2001

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que resta redactada de la manera següent:

"Primera

L'enllumenat exterior, tant de titularitat pública com privada, ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i les del decret que la desplega no més enllà del 31 de desembre de 2011. Les adaptacions a la normativa s'han de fer segons el grau de protecció on se situa l'enllumenat, d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge el 19 de desembre de 2007.

ARTICLE 55 Modificació de la Llei 8/2008

Es modifica l'apartat 4 de l'article 17 de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, que resta redactat de la manera següent:

4. No es consideren residus destinats a la deposició controlada els residus de la construcció gestionats d'acord amb el que disposen els articles 4 i 5 del Reial decret 105/2008, de l'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, sempre que es compleixin els objectius mínims de recuperació que s'estableixin reglamentàriament.

SECCIÓ VUITENA Servei Català de Trànsit Artículos 56 a 58
ARTICLE 56 Modificació de l'article 5 de la Llei 14/1997

Es modifica l'article 5 de la Llei 14/1997, del 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, que resta redactat de la manera següent:

"Article 5. La Direcció

"La persona que ocupa la Direcció amb rang de director o directora general és nomenada i separada per decret del Govern i té les funcions següents:

"a) Elaborar anualment el pla d'actuació i l'avantprojecte i la liquidació del pressupost, per tal de presentar-los a la Presidència perquè els aprovi.

"b) Dirigir, coordinar, gestionar i inspeccionar els serveis d'acord amb les directrius de la Presidència.

"c) Administrar i gestionar els recursos econòmics del Servei.

"d) Ordenar les despeses i els pagaments dins els límits establerts.

"e) Proposar la plantilla del Servei, la relació de llocs de treball i el règim retributiu del personal en el marc de la legislació aplicable.

"f) Contractar el personal del Servei en règim laboral.

"g) Resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, la circulació de vehicles i la seguretat viària a les vies interurbanes i travessies, sens perjudici de les competències municipals.

"h) Resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses en vies urbanes dels municipis que hagin signat un conveni d'acord amb l'article 11.

"i) Resoldre els expedients sancionadors relatius a les autoescoles i als centres de reconeixement d'aptituds psicotècniques dels conductors.

"j) Resoldre els recursos administratius.

k) Exercir qualsevol altra funció que li delegui la Presidència.

ARTICLE 57 Modificació de l'article 10 de la Llei 14/1997

Es modifica l'article 10 de la Llei 14/1997, que resta redactat de la manera següent:

"Article 10. Recursos

"1. Les resolucions de la Direcció del Servei Català de Trànsit, que no esgoten la via administrativa, poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el titular o la titular del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Les resolucions de la Presidència posen fi a la via administrativa.

"2. El recurs de revisió s'ha d'interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna en els supòsits establerts legalment.

"3. El recurs potestatiu de reposició contra les resolucions sancionadores dictades pel director o directora del Servei Català de Trànsit s'interposa davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a resoldre'l.

4. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar el recurs contenciós administratiu o el que es consideri més ajustat al dret, d'acord amb els terminis i el procediment que assenyala la legislació aplicable a l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 58 Modificació de l'article 11 de la Llei 14/1997

Es modifica l'article 11 de la Llei 14/1997, que resta redactat de la manera següent:

"Article 11. Sancions

"1. La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit és competent per a imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències municipals.

"2. Contra les resolucions sancionadores dictades pel director o directora del Servei Català de Trànsit es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant d'aquest mateix òrgan, de conformitat amb la normativa específica.

"3. Les sancions en matèria de publicitat corresponen a la direcció del Servei Català de Trànsit.

"4. El director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi un conveni subscrit en aquesta matèria entre l'ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.

"5. L'import de les multes i les sancions pot ésser exigit per la via de constrenyiment.

"6. L'import de les sancions derivades de les denúncies per infraccions comeses en les vies urbanes que són formulades per les policies locals i tramitades i percebudes pel Servei Català de Trànsit han de revertir parcialment, per conveni, en favor de l'ajuntament corresponent, en la forma que s'estableixi per reglament.

7. El Servei Català de Trànsit pot actuar com a organisme recaptador per la via de constrenyiment de les sancions derivades de les denúncies formulades a infractors residents en un municipi diferent al de la comissió de la infracció, si s'ha establert d'aquesta manera en el conveni corresponent subscrit entre l'ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.

SECCIÓ NOVENA Sindicatura de Comptes Artículos 59 a 61
ARTICLE 59 Modificació de l'article 9 de la Llei 6/1984
 1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, que resta redactat de la manera següent:

  1. Els ens locals han de retre els comptes de cada exercici directament a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici. Així mateix, s'han de trametre les auditories i qualsevol altre informe de fiscalització amb les recomanacions i les reserves corresponents.

 2. S'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 9 de la Llei 6/1984, amb el text següent:

  3. Si els ens locals incompleixen el deure de remissió a la Sindicatura de Comptes de la documentació establerta per l'apartat 1 o de la informació complementària d'aquella documentació, un cop donat el tràmit d'audiència sense que s'hagi acreditat cap causa justificada de l'incompliment, el Ple de la Sindicatura de Comptes ho ha de comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques per a la inscripció en l'inventari públic de control de compliment de les obligacions financeres dels ens locals, que ha d'estar a disposició dels departaments de l'Administració de la Generalitat, i al Departament d'Economia i Finances, perquè s'adoptin les mesures destinades a suspendre el lliurament a l'ens infractor de subvencions o transferències a les quals tingui dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sempre que no provinguin d'altres administracions. Aquesta suspensió s'ha de mantenir fins que no s'acrediti la remissió dels comptes, i no genera, en cap cas, dret a compensació financera.

ARTICLE 60 Modificació de l'article 14 de la Llei 6/1984

S'afegeix una nova lletra, la g', a l'article 14 de la Llei 6/1984, amb el text següent:

g) Aprovar un programa anual en què es determinin els ens locals, els ens associatius i les societats participades pels ens locals que han d'ésser objecte de fiscalització economicofinancera, i també els criteris emprats per a incloure'ls.

ARTICLE 61 Addició d'una disposició addicional a la Llei 6/1984

S'afegeix una disposició addicional a la Llei 6/1984, amb el text següent:

"Disposició addicional

La Sindicatura de Comptes ha de portar a terme les actuacions necessàries per donar publicitat en la seva seu electrònica corporativa de la relació de les corporacions locals que han incomplert, en els termes previstos per l'article 9, l'obligació de subministrament d'informació. La informació s'ha de referir en qualsevol cas a l'any anterior i a l'any corrent.

SECCIÓ DESENA Modificació d'altres lleis Artículos 62 a 65
ARTICLE 62 Modificació del text únic de la Llei de l'esport

Es modifica l'article 7 del text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

"Article 7

"1. El règim jurídic dels clubs o les associacions esportius s'ha d'adaptar a les normes determinades per reglament. A les entitats esportives federades els són aplicables subsidiàriament les normes reguladores de les federacions esportives catalanes que siguin compatibles amb la mateixa organització.

"2. En qualsevol cas, els estatuts dels clubs o associacions esportius han d'ésser aprovats per l'Assemblea General amb la finalitat de poder-se inscriure al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

"3. Els presidents dels clubs o les associacions esportius han d'exercir la representació legal d'aquests clubs o associacions i n'han de presidir els òrgans, llevat dels supòsits que legalment o estatutàriament es determinin.

4. Els clubs o les associacions esportius que, per llur naturalesa, s'organitzen amb una estructura interna simplificada poden gaudir d'un règim jurídic especial, que s'ha de desplegar per reglament. A aquest efecte, tan sols és exigible que en la constitució d'aquests clubs o associacions s'identifiquin els fundadors, el nom, el domicili i la finalitat del club o l'associació, i també el sotmetiment a la normativa esportiva que els sigui aplicable.

ARTICLE 63 Modificació de la Llei 24/2002

Es modifica l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 24/2002, del 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent:

1. El personal interí i el personal amb contracte temporal que en el moment de publicació de la convocatòria de selecció presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador o educadora en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat pot participar, excepcionalment, successivament i sense solució de continuïtat, en les tres primeres convocatòries per a l'accés a l'especialitat d'educació social pel sistema de concurs oposició, sempre que posseeixi alguna llicenciatura o diplomatura. En la fase de concurs s'ha de tenir en compte, especialment, el temps de serveis prestats com a educador o educadora social. En la fase d'oposició, resten exempts dels temes específics d'educació social els aspirants que acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social en l'àmbit de la Generalitat.

ARTICLE 64 Modificació de la Llei 20/2009

Es modifiquen els apartats 1 i 4 de la lletra a, relativa a les activitats recreatives, de l'annex IV de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Els dits apartats 1 i 4 resten redactats de la manera següent:

1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.

4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.

ARTICLE 65 Modificació de la Llei 18/2009

Se suprimeix l'apartat 5 de l'article 33 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Habilitació

Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de transports perquè dicti les normes necessàries per a desenvolupar i aplicar l'article 52 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, i per a actualitzar mitjançant resolució la quantia de la percepció mínima regulada per l'article 52 de la llei present.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Reconeixement recíproc i expedició de llicències de caça i pesca recreativa en aigües interiors
 1. Les llicències de caça i pesca recreativa en aigües interiors expedides per les comunitats autònomes que han subscrit un conveni de reconeixement recíproc d'aquestes llicències amb la Generalitat habiliten per a l'exercici de la caça i la pesca recreativa en aigües interiors en el territori de Catalunya en els termes i les condicions que estableix el conveni.

 2. Les llicències de caça i pesca recreativa en aigües interiors es poden expedir de manera telemàtica i el pagament de la taxa corresponent es pot fer de manera electrònica. L'acreditació de la possessió de l'assegurança obligatòria del caçador o caçadora es fa mitjançant una declaració responsable en els termes establerts per la normativa de simplificació de tràmits en els procediments administratius.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Règim d'autonomia econòmica i financera de les representacions del Govern als territoris de parla i cultura catalanes

El règim d'autonomia econòmica i financera establert per la disposició addicional primera de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, és aplicable a les representacions del Govern de la Generalitat als territoris de parla i cultura catalanes, ja creades o que es puguin crear per complir amb les finalitats que estableixen els articles 6.4, 12 i 50.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Recurs especial en matèria de contractació
 1. S'autoritza el Govern perquè, en el marc de la normativa bàsica que l'Estat adopti en aquesta matèria, i d'acord amb les condicions generals previstes en aquesta disposició, creï un òrgan col·legiat independent per al coneixement i la resolució dels recursos especials en matèria de contractació que s'interposin amb relació als procediments de contractació de l'Administració de la Generalitat, i també dels ens, les entitats i els organismes que integren el seu sector públic, amb la finalitat de garantir l'aplicació correcta de la Directiva 89/665/CEE del Consell, del 21 de desembre de 1989, relativa a la coordinació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives referents a l'aplicació dels procediments de recurs en matèria d'adjudicació dels contractes públics de subministraments i d'obres, i la Directiva 2007/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, de l'11 de desembre de 2007, per la qual es modifiquen les directives 89/665/CEE i 92/13/CEE del Consell en allò que respecta a la millora de l'eficàcia dels procediments de recurs en matèria d'adjudicació de contractes públics.

 2. L'òrgan col·legiat a què fa referència l'apartat 1 s'ha d'adscriure orgànicament al Departament d'Economia i Finances i s'ha de configurar com una instància independent respecte dels òrgans de contractació els actes dels quals siguin susceptibles del recurs especial en matèria de contractació. Les resolucions d'aquest òrgan esgoten en tots els casos la via administrativa.

 3. L'òrgan col·legiat és compost per un president o presidenta i un nombre parell de vocals no superior a sis, tots ells designats pel Govern, d'entre funcionaris de carrera dels cossos o les escales del grup A, que siguin llicenciats en dret i amb més de quinze anys d'activitat professional en l'Administració pública, preferentment en l'àmbit del dret públic relacionat amb la contractació pública. El decret de creació ha d'establir les condicions específiques de nomenament, durada i acabament del mandat dels membres d'aquest òrgan, i també les de la seva revocabilitat, d'acord amb les exigències derivades de les directives comunitàries aplicables.

 4. La creació d'aquest òrgan independent s'ha de fer durant l'any 2010. El Govern ha de dotar pressupostàriament aquest òrgan per a garantir-ne el funcionament correcte.

 5. El decret de creació de l'òrgan, amb l'informe previ de les entitats representatives dels ens locals de Catalunya, pot establir que els ens que integren l'Administració local a Catalunya sotmetin també la resolució dels recursos especials en matèria de contractació a l'òrgan col·legiat. En aquest cas, s'ha de garantir en el procés de nomenament que com a mínim un dels membres d'aquest òrgan sigui designat a proposta de les entitats representatives dels ens locals de Catalunya esmentades.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA Devolució de l'impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs suportat per agricultors i ramaders
 1. Es reconeix el dret a la devolució de les quotes de l'impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs satisfetes o suportades pels agricultors en ocasió de les adquisicions de gasoil que hagin tributat al tipus de l'epígraf 1.4 de l'article 50.12 de la Llei de l'Estat 38/1992, del 28 de desembre, d'impostos especials, que hagin efectuat durant el període comprès entre l'1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2009.

 2. L'import de la devolució és igual al resultat d'aplicar el tipus de sis euros per mil litres sobre una base constituïda pel resultat de multiplicar el volum de gasoil efectivament utilitzat en agricultura, inclosa l'horticultura, la ramaderia i la silvicultura, durant el període indicat, expressat en milers de litres, pel coeficient 0,998.

 3. Als efectes de la devolució establerta per l'apartat 1, es consideren agricultors les persones o entitats que en el període indicat han tingut dret a utilitzar el gasoil que tributa al tipus de l'epígraf 1.4 de l'article 50.1 de la Llei de l'Estat 38/1992 i que, efectivament, l'han usat com a carburant en l'agricultura, inclosa l'horticultura, la ramaderia i la silvicultura, i que, a més, han estat inscrits, amb relació a l'exercici d'aquestes activitats, en el cens d'obligacions tributàries al qual es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei de l'Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària.

 4. El procés de devolució s'ha de portar a terme pel procediment que estableixi el conseller o consellera d'Economia i Finances i pot comprendre l'obligació que els interessats presentin declaracions tributàries, fins i tot de caràcter censal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA Coneixement i publicitat dels informes de fiscalització dels ens locals
 1. Els informes que emet la Sindicatura de Comptes en la seva funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s'han de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern d'aquests ens i n'han de fer publicitat a llur seu electrònica corporativa. Els ens locals que en llur àmbit territorial d'actuació tenen un nombre superior a cinquanta mil habitants, o quan llur pressupost global anual ultrapassa els cinquanta milions d'euros, han de sotmetre a auditories financeres, en els termes previstos per la normativa d'hisendes locals, els comptes de les entitats del seu sector públic; en concret, dels organismes autònoms, les societats mercantils, les fundacions, els consorcis i, en general, qualsevol entitat que estigui participada majoritàriament per aquells ens i que no estigui sotmesa a fiscalització prèvia. Les dites auditories s'han de portar a terme sota la direcció o la supervisió dels interventors respectius.

 2. Les auditories a què fa referència l'apartat 1 s'han de sotmetre, amb caràcter previ a la remissió a la Sindicatura de Comptes, als òrgans de govern dels ens locals. Les dites auditories s'han de publicar a les seus electròniques corporatives respectives.

 3. S'ha de trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques i al Departament d'Economia i Finances, per a l'exercici de les competències respectives, una còpia de les auditories a què fan referència els apartats 1 i 2.

 4. El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de crear un inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera, tant per part dels ens locals com de les entitats de llur sector públic, al mateix departament i a la Sindicatura de Comptes.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA Caràcter de les reduccions de la base imposable de l'impost sobre successions i donacions

No vigent

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA Aplicació progressiva de les reduccions personals i addicionals en l'impost sobre successions i donacions

No vigent

DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA Autorització de modificacions pressupostàries per l'aplicació de les normes de l'impost sobre successions i donacions

S'autoritza el Govern perquè faci les modificacions pressupostàries que calguin per tal d'incorporar el resultat derivat de l'aplicació de les mesures contingudes en la secció segona del capítol II del títol I i en la disposició addicional vuitena.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat

La modificació de l'apartat 2 de l'article 22 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, regulada per l'article 40, no afecta el dret de les persones que a l'entrada en vigor d'aquesta llei tinguin reconeguda la prestació per acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat en situació d'acolliment preadoptiu.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

El Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya ha d'adaptar els seus estatuts a la modificació establerta per l'article 44 en un termini de dos mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei. Aprovada la modificació, el Govern ha de nomenar en un termini de dos mesos els vuit patrons la designació dels quals li correspon. Fet aquest nomenament, s'ha de completar la resta del patronat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA Preus privats

Mentre no s'aprovin els preus privats per les diferents activitats econòmiques portuàries i serveis diversos que porta a terme Ports de la Generalitat, són aplicables les tarifes regulades per l'apartat 4.1, 4.3 i 4.6 de l'annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA Règim aplicable als instruments urbanístics en tràmit

[No vigent]

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
 1. Es deroguen:

  1. L'apartat 2 de l'article 62 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre.

  2. El capítol I del títol VI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny.

  3. El capítol I del títol XI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008.

  4. L'apartat 10 de l'article 15.1-4, del títol XV del capítol I del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008.

  5. L'apartat 4 de l'article 1 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, de conformitat amb l'apartat 2 de la disposició derogatòria de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

  6. La disposició addicional sisena de la Llei 31/2002.

  7. L'annex de la Llei 10/1989, del 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

  8. L'Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Publiques, del 21 de desembre de 2001, sobre la percepció mínima aplicable, en diversos mitjans de transport, als viatgers i viatgeres sense bitllet.

  9. L'article 6 de la Llei 14/1997, del 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.

  10. L'article 2.1.a de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

 2. A l'entrada en vigor d'aquesta llei, els articles 8, 9, 10 i 11 de la Llei 15/1983, del 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris, regeixen solament en allò en què siguin aplicables com a normes de rang reglamentari fins que entrin en vigor les disposicions reglamentàries que es dictin en desplegament de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, en matèria de registre sanitari alimentari, moment en el qual resten derogats.

 3. Resten derogades les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que estableix aquesta llei, s'hi oposin o hi resultin incompatibles.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Autorització per a formular un nou text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat

S'autoritza el Govern perquè, en el termini de vuit mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, formuli un nou text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, d'acord amb les bases següents:

Primera. Les taxes han de substituir els cànons i les tarifes per serveis regulats per la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya, sens perjudici del que estableix la disposició transitòria tercera de la present llei pel que fa als preus privats.

Segona. Les taxes s'han d'establir per la utilització privativa del domini públic portuari, per l'aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació de serveis o realització d'activitats administratives.

Tercera. El fet imposable de les taxes per la utilització privativa del domini públic portuari s'ha de definir en el marc dels supòsits següents:

 1. L'ocupació privativa del domini públic portuari.

 2. L'emmagatzematge de mercaderies.

 3. L'ocupació del domini públic portuari amb béns mobles destinats a la prestació de serveis portuaris específics o al desenvolupament d'activitats econòmiques.

 4. L'estada de vaixells a la zona de varada.

  Quarta. El fet imposable de les taxes per l'aprofitament especial del domini públic portuari s'ha de definir en el marc dels supòsits següents:

 5. L'entrada i estada de vaixells.

 6. L'atracada de vaixells.

 7. La càrrega, la descàrrega, el transbord i el trànsit de mercaderies.

 8. L'embarcament, el desembarcament i el trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge.

 9. La utilització pels vaixells pesquers en activitat de les obres i les instal·lacions portuàries que permeten l'accés marítim al port i llur estada en lloc d'atracada, punt d'amarratge o lloc de fondeig que els hagi estat assignat i pels productes de la pesca de les zones de manipulació i serveis generals del port.

 10. La utilització per les embarcacions esportives o de lleure de les aigües del port i, si escau, de les zones d'ancoratge o de les instal·lacions d'amarratge, atracada en molls o en molls de pilons del port, accessos terrestres i vies de circulació.

 11. L'estacionament de vehicles.

  Cinquena. El fet imposable de les taxes per la prestació de serveis o realització d'activitats administratives s'ha de definir en el marc dels supòsits següents:

 12. La utilització de les bàscules.

 13. La seguretat portuària.

  Sisena. Els criteris metodològics que cal seguir per a valorar cada taxa han d'ésser els següents:

 14. Per les taxes d'utilització privativa del domini públic portuari: el valor de mercat del bé (terrenys, mirall d'aigua i edificis per zona portuària) i en funció de la classe i intensitat dels usos del domini públic portuari.

 15. Per les taxes d'aprofitament especial del domini públic portuari: el valor de mercat del bé (terrenys, mirall d'aigua i edificis per zona portuària) i el valor de la utilitat obtinguda.

 16. Per les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats administratives: cost del servei o activitat.

  Setena. El resultat d'aplicar els criteris de valoració establerts per la base sisena té com a límit les quotes dels cànons i de les tarifes que les taxes han de substituir en el moment de l'entrada en vigor del text articulat.

  Vuitena. En cada taxa cal definir de manera concreta el fet imposable, els supòsits de no subjecció, les exempcions, els subjectes passius, els elements de quantificació de la taxa, la quota tributària, les reduccions de la quota íntegra, les bonificacions, el període impositiu i la meritació, l'actualització i la revisió i el pagament del deute tributari.

  Novena. Per a determinar els elements que les taxes han de regular d'acord amb la base vuitena s'ha de tenir en compte la regulació establerta pels articles 91 i 92 i per l'annex 1 de la Llei 5/1998, en la redacció vigent a l'entrada en vigor de la present llei, adaptant-los a la naturalesa tributària.

  Desena. El text articulat ha d'incloure la derogació de les disposicions substituïdes, sens perjudici de la regulació del dret transitori que s'hagi d'aplicar per a garantir les situacions jurídiques consolidades i els drets econòmics de Ports de la Generalitat.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Autorització per a formular la refosa de la Llei d'urbanisme

De conformitat amb l'article 63.3 de la l'Estatut d'autonomia de Catalunya, s'autoritza el Govern perquè, en el termini de vuit mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, refongui el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, les modificacions introduïdes per la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel Decret llei 1/2007, del 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i per aquesta llei. La refosa ha de comprendre també la regularització, l'aclariment i l'harmonització de les disposicions esmentades.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA Projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Sens perjudici de l'aplicació de les normes relatives a l'impost sobre successions i donacions contingudes en aquesta llei, el Govern ha de presentar al Parlament, abans del 31 de gener de 2010, un projecte de llei en què es reguli el dit impost, amb l'abast que permet la normativa vigent en matèria de cessió de tributs.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA Entrada en vigor
 1. Aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de 2010, llevat dels articles 56, 57 i 58 i de l'apartat 1.i de la disposició derogatòria, que entren en vigor al cap de sis mesos de la publicació en el Boletín Oficial del Estado de la Llei de l'Estat per la qual es modifica el text articulat de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, del 2 de març, en matèria sancionadora.

 2. Per tal que el mercat assegurador pugui adequar les pòlisses d'assegurança dels rams afectats pels fets imposables que estableixen els apartats c, d, e i f de l'article 22.5-1 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, en la redacció establerta per aquesta llei, el primer paràgraf de l'apartat 3 de l'article 22.5-3 entra en vigor l'1 de gener de 2011.